Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego
Magdalena Witkowska

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

22 maja br. Zarząd Województwa Pomorskiego przedłożył Sejmikowi Województwa Pomorskiego Uchwałę nr 508/233/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozdania za rok 2016 z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
 

Załączniki:
1. Uchwała nr 508/233/17
2. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
3. Załącznik Nr 1 do sprawozdania
4. Załącznik Nr 2 do sprawozdania

view szablon artykułu

Zaproszenie dla organizacji i instytucji non-profit na wyjazd do Brukseli

EWRC 2017 EUROPEJSKI TYDZIEŃ REGIONÓW I MIAST 2017

Powstaje Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 27 czerwca br. uchwałę Nr 758/246/17 w sprawie powołania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej - organu konsultacyjnego, opiniująco - doradczego i inicjatywnego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej oraz reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie.

 

Zamówienia

Zapytanie ofertowe na usługę organizacji i przeprowadzenia Wizyty studyjnej w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej oraz w podmiotach ekonomii społecznej województwa dolnośląskiego

Załącznik Nr 1 Oferta

Załącznik Nr 2 Oświadczenie


Dyrekcja ROPS

Wydarzenia