Ekonomia społeczna i solidarna. "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020" [KONKURS MRPiPS]

Zdjęcie poglądowe, przedstawia dłonie chroniące sadzonkę wyrastającą z ziemi.
Fot. ©Depositphotos/Данил Чепк

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020" i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

 

Cel programu

Celem głównym programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

 

Dofinansowanie

Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

  • Priorytet I Usługi reintegracyjne.
  • Priorytet II Ścieżki reintegracji.
  • Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.
  • Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
  • Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Na rok 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Konkursu przeznaczył łącznie kwotę 3 000 000 złotych.

 

Termin składania ofert

Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w 1 egzemplarzu w terminie do 2 marca 2020 r.

 

Szczegółowe informacje

Dokładne informacje o konkursie dostępne są pod linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020

 

view szablon artykułu