Dodatki, miejsca noclegowe, wyżywienie dla pracowników oraz miejsca do odbywania kwarantanny dla pensjonariuszy DPS. Rusza projekt "Pomorskie Pomaga"!

Grafika dot. projektu Pomorskie Pomaga. Autor M.Kochanowski

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uruchamia nabór wniosków o udzielenie grantów na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19. Wszystko możliwe będzie dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Za organizację naboru na granty odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Szczegóły poniżej.

Na co można przeznaczyć środki z grantów?

Granty udzielane będą na następujące działania:

  1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami DPS;
  2. Zapewnienie kosztów noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS, którym z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 należy zapewnić noclegi poza miejscem zamieszkania;
  3. Zapewnienie mieszkańcom DPS miejsc tymczasowych 14-dniowej kwarantanny (m.in. noclegi, wyżywienie i zapewnienie opieki nad osobami, które znajdować się będą w kwarantannie).

Jak ubiegać się o środki w ramach Pomorskie Pomaga?

Nabór wniosków jest naborem otwarty, i odbywa się poprzez złożenie wniosku, który stanowi załącznik do regulaminu. Wszytskie potrzebne dokumenty dostępne są poniżej, pod koniec tekstu. Po wypełnieniu formularza wniosku, należy go złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

  • w ePUAP, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy podpisem kwalifikowanym;
  • przez ePUAP – skan, wcześniej wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
  • w formie pisemnej, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:45 do 15:45.

Termin składania wniosków: do dnia 30 października 2020 r.

Szczegółowych informacji dot. naboru wniosków udziela:
Kinga Myrcik– Kierownik referatu ds. koordynacji polityki społecznej
tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu

Bieżące informacje dot. projektu dostępne na stronie internetowej: https://rops.pomorskie.eu/pomorskie-pomaga

Dokumenty do pobrania

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

view szablon artykułu


Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. Pomorskie pomaga"

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego.

Zadaniem realizowanym przez beneficjenta w ramach projektu będzie udzielanie grantów podmiotom uprawnionym, prowadzącym domy pomocy społecznej na terenie województwa pomorskiego, na następujące działania:

  1. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami,
  2. zapewnienie noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania
  3. zapewnienie tymczasowych miejsc przy każdym DPS na kwarantannę dla pensjonariuszy (m.in. poprzez pokrycie kosztów związanych z noclegiem, wyżywieniem i opieką nad osobami, które znajdować się będą w kwarantannie) - miejsca odbywania 14-dniowej kwarantanny przed przyjęciem do DPS / po powrocie ze szpitala.

Efektem projektu będzie mniejsze ryzyko zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203
Wkład Funduszy Europejskich:
13 051 771,88

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.