Działasz w orgnizacji? Wystąp o środki w formie "małych grantów" dla NGO w związku z COVID-19 [OGŁOSZENIE]

Grafika poglądowa z tekstem: Uwaga NGO! Samorząd Województwa Pomorskiego uruchamia konkurs na realizację zadania publicznego związanego z działaniami pomocowymi w związku z COVID-19. do 10 000 zł dla organizacji pozarządowych na działania pomocowe w związku z epidemią termin złożenia ofert do 4 maja br.!
Grafika dot. konkursu na "małe granty" autor: M.Kochanowski

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19


Trwająca epidemia związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz wprowadzony rygor izolacji społecznej dotyka mieszkańców województwa pomorskiego, a szczególnie osoby samotne, starsze, z niepełnosprawnościami, z chorobami przewlekłymi, osoby i rodziny pozbawione pracy, a tym samym środków do życia. Z tego powodu konieczna jest szybka i adekwatna do potrzeb pomoc tym osobom.

Zidentyfikowana również została pilna potrzeba wsparcia tych organizacji, które w szerokim aspekcie wspierają inicjatywy na rzecz przeciwdziałania epidemii, które podejmują się szycia maseczek, organizują wolontariat, dostarczają posiłki i podejmują inne aktywności przeciwdziałające epidemii.

Podstawa prawna

Art. 15zzm ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374  z późn.zm.),  w związku z art. 43, art. 47,  art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z późn.  zm.) oraz  uchwały Nr 188/XV/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zgodnie z definicją wskazaną w Art. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) przez przeciwdziałanie COVID-19 rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby.

Rodzaj zadania

Województwo Pomorskie  planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego, polegającego na dofinansowaniu ponadlokalnych działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19 oraz wspierają instytucje pomocowe w podejmowaniu ww. działań.

Ważne! W ofercie należy wskazać i uzasadnić ponadlokalne działania przeciwdziałające COVID-19!

Warunki realizacji zadania:

 1. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
 2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 3. Dotacje nie mogą być udzielone na:
 • koszty nie związane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);
 • finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie;
 • zakup nieruchomości,
 • zakup środków trwałych
 • finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • działalność polityczną.
 1. Realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej, niż 14 maja 2020 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2020 roku.

Wysokość dotacji

Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 10 000 zł. (dziesięć tysięcy zł.)

Kwota przeznaczona na zadanie

220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) z budżetu Województwa Pomorskiego.

Termin na składanie ofert

Scan oferty należy przesłać w wersji elektronicznej (skan), wg wzoru w załączeniu, na adres: e.jedrzejewska@pomorskie.eu , w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 maja 2020 r. do godziny 15:45 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Osoba wskazana do kontaktów

 • Emilia Jędrzejewska, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 897
 • Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 572.

Inne informacje

 1. Z wybranym podmiotem zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego.
 2. Oferty należy składać wykorzystując wzór oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw. „mały grant", zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do pobrania

view szablon artykułu