Fundusze Europejskie, Strategia Rozwoju Województwa, Krajowy Plan Obudowy, czyli jaka będzie przyszłość Ekonomii Społecznej? [RELACJA, WIDEO]

Grafika przedstawia uczestników zdalnego spotkania.
Grafika przedstawia uczestników zdalnego spotkania.

W środę 24 marca br. odbyło się zdalne spotkanie, podczas którego omówiono możliwości rozwoju ekonomii społecznej na Pomorzu w kolejnych latach. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. Jakie zagadnienia poruszono?

 

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, wzięła też udział Dyrekcja Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP oraz Dyrekcja Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. Rozmowa w tym gronie rozjaśniła wiele spraw dotyczących ważnych dokumentów strategicznych mających wpływ na ekonomie społeczną w woj. pomorskim.

Film o systemie wsparcia ES

Podczas spotkania wyświetlony został ponad trzyminutowy film, który powstał w ramach projektu Pomorski System przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019 - 2022. Film wyprodukowano z myślą o promocji ekonomii społecznej w województwie pomorskim i dotyczy systemu wsparcia ES w regionie. 

[Powyżej znajduje się materiał wideo. Napisy możliwe są do włączenia bezpośrednio na portalu YouTube]

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Regionalny Program Strategiczny

Zarząd Województwa Pomorskiego w marcu. przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Następnym krokiem będzie przekazanie Strategii Radnym Województwa Pomorskiego. Jak wynika z diagnozy SRWP 2030 potencjał sektora ekonomii społecznej jest nadal nie w pełni wykorzystywany, zwłaszcza w sektorze świadczenia usług społecznych. Sektor wymaga dalszego rozwoju, profesjonalizacji i ekonomizacji oraz być może większego urynkowienia. Dla przypomnienia, ekonomia społeczna jest umiejscowiona w Celu Strategicznym 2 – Otwarta Wspólnota Regionalna, Cel Operacyjny 2.2 Wrażliwość Społeczna. Zakres wsparcia będzie obejmował rozwój usług społecznych (w tym przy wykorzystaniu potencjału PES i NGO), aktywizację i reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozwój instytucjonalny NGO i PES poprzez tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz profesjonalizację kadry. Oczekiwania wobec władz centralnych to przede wszystkim stworzenie regulacji prawnych w zakresie ekonomii społecznej. Omówiony też został stan prac nad dokumentem, który uszczegóławia cele zawarte w Strategii, tj. Regionalny Program Strategiczny – w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. Zakończyły się już konsultacje społeczne. Aktualnie trwa proces opracowywania zgłoszonych uwag. Tematyka ekonomii społecznej została umiejscowiona w Priorytecie 2.3 Silny i stabilny sektor pozarządowy i ekonomii społecznej. Działanie 2.3.3 Rozwój ekonomii społecznej. Priorytet ten nakreśla potrzebę podejmowania takich działań jak: podnoszenie efektywności systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym poprzez wzmocnienie kompetencji kadry OWES, wzmocnienie roli PES i PS w realizowaniu usług społecznych, doskonalenie kompetencji liderów PES i PS, tworzenie warunków do szerszego stosowania zrównoważonych zamówień publicznych czy wspieranie działań edukacyjnych i promujących ekonomię społeczną w regionie. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego2030 będzie głosowany przez Sejmik Województwa Pomorskiego w kwietniu 2021 roku. Przyjęcie RPS planowane jest natomiast na połowę roku. W niedługim czasie zostanie też wznowiony proces procedowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2027, który został wstrzymany z uwagi na prace nad dokumentami strategicznymi województwa (SRWP 2030, RPS).

Fundusze UE w regionie

Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w dużej mierze zależeć będzie od środków unijnych (jakimi będą dysponować regiony) czy od programów regionalnych (dotychczas występowały pod nazwą RPO – w nowej perspektywie budżetowej wprowadzona zostanie nowa nazwa). Kształt pomorskiego programu regionalnego 2021-2027 zależeć będzie od opisanych powyżej dokumentów strategicznych (SRWP 2030 i RPS). Program przewiduje utrzymanie projektów OWES, czyli wspieranie tworzenia miejsc pracy, podnoszenie jakości produktów i usług, stymulowanie współpracy pomiędzy biznesem a PES czy wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej jako realizatorów usług społecznych.

Projekt Krajowego Planu Odbudowy

Jeżeli chodzi o Projekt Krajowego Planu Odbudowy, to samorządy województw w niewielkim stopniu mogą uczestniczyć w tworzeniu Programu. Wstępnie ekonomia społeczna została umiejscowiona w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki". Działania będą koordynowane na poziomie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy potrwają do 2 kwietnia br. Więcej na ten temat Projektu można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/planodbudowy.

Zarządzanie na poziomie krajowym i inne sprawy

W ramach dyskusji poruszony został temat linii demarkacyjnej. Jak powiedziała Dyrektor Katarzyna Weremko projekty koordynacyjne ROPS w przyszłości będą finansowane z poziomu krajowego. Trwają ustalenia odnośnie udzielania akredytacji dla OWES. Jest nadzieja, że będzie możliwość korzystania także z innych źródeł finansowania. Podczas spotkania uczestnicy aktywnie wymieniali się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości sektora ekonomii społecznej.

view szablon artykułu