Genogram i Ekogram Rodziny – doradztwo dla pracowników GOPS w Sierakowicach

Uczesnicy spotkania w ramach doradztwa fot. Barbara Niemiec

W ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", pracownicy ROPS świadczą kompleksowe doradztwo w zakresie narzędzi i metod pracy stosowanych w aktywizacji społeczno-zawodowej osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz biernych zawodowo.

W ostatnich dniach ze wsparcia ROPS skorzystali m.in. pracownicy GOPS w Sierakowicach. W sumie 11 osób.

Podczas spotkania podjęte zostały następujące tematy:

  1. Diagnoza – Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby, rodziny oraz relacji rodzinnych z wykorzystaniem genogramu;
  2. Czym jest genogram, jaki jest cel i znaczenie tworzenia genogramu;
  3. Praca własna warsztatowa – tworzenie genogramu;
  4. Analiza i omówienie stworzonych genogramów;
  5. Omówienie narzędzia ekogram rodziny.

Projekt „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018" realizowany jest przez ROPS w Gdańsku, współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WP Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 06. Integracja - Działanie 06.03. Ekonomia społeczna - Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej. Zadanie 3 Projektu: Inicjowanie współpracy JSPS, IRP, PES i OWES na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Fot. Barbara Niemiec

Dziękujemy za zaproszenie i aktywność podczas spotkania!

view szablon artykułu