Inauguracja Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej [RELACJA]

Na zdjęciu Ewa Czeplina – Kierownik Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Fot. Maciej Kochanowski

Na Pomorzu powstał nowy OWES! Umowę na dofinansowanie utworzenia Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 28 marca podpisali marszałkowie Wiesław Byczkowski i Józef Sarnowski oraz Sławomir Erber Prezes Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego, które realizować będzie projekt. W środę 10 kwietnia w siedzibie RTI w Dzierzgoniu odbyła się inaugurująca czwarty pomorskich OWES konferencja.


Konferencję swoimi wystąpieniami zainaugurowali Sławomir Erber – Prezes Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego oraz Jolanta Szewczun – Burmistrz Dzierzgonia.  

Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020

Następnie Marcin Fuchs – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zaprezentował kierunki wsparcia ekonomii społecznej zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej powstaje w ramach projektu wpisanego do RPO WP. Całkowita wartość projektu to przeszło 12 mln złotych z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie niemal 11 mln złotych.  Wsparciem z projektu objętych zostanie 209 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, powstaną 34 nowe podmioty ekonomii społecznej oraz utworzonych zostanie 126 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ośrodek tworzyć będą w partnerstwie trzy organizacje:

  • Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. (lider projektu);
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA;
  • Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku.

System wsparcia ES na Pomorzu uzupełniony o nowy element

W następnym punkcie konferencji Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zaprezentowała kierunki strategiczne rozwoju ekonomii społecznej w kontekście realizowanych przez ROPS zadań, które podzielić można na działania koordynujące oraz monitoring rozwoju ES w regionie. ROPS realizuje m.in. projekt pt.: Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022, którego odbiorcami są m.in. ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Od teraz takim wsparciem objęty zostanie również Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Do tej pory na terenie województwa pomorskiego funkcjonowały trzy ośrodki wsparcia ekonomii społecznej:

  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmujący subregion słupski;
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmujący subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów (liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot");
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmujący subregion południowy.

Nowopowstały Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej swoim zasięgiem obejmować będzie subregion nadwiślański co oznacza że z jego usług korzystać będą mogły m.in.: podmioty ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne), stowarzyszenia, grupy nieformalne z czterech powiatów: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego oraz starogardzkiego.

OWES w Dzierzgoniu

Następnie Ewa Czeplina – Kierownik nowego OWESu zaprezentowała najważniejsze założenia projektowe. W trakcie projektu który rozpoczął się 1 kwietnia 2019 roku a zakończy się 30 czerwca 2023 roku planuje się organizację m.in. organizację konkursów dotacyjnych na założenie przedsiębiorstw społecznych oraz na dofinansowanie miejsc pracy w istniejących już przedsiębiorstwach. Poza tym organizowane będą szkolenia, doradztwo, zorganizowana zostanie również Szkoła Menadżerów.

W trakcie konferencji zaprezentowano również dobre praktyki z obszaru ekonomii społecznej.
O swoich doświadczeniach w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego opowiedział m.in.: Jakub Goss – Prezes Spółdzielni Socjalnej ISKRA oraz Mariusz Florczyk – Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Słoneczne Wzgórze".

 

Galeria zdjęć [10 kwietnia 2019 roku] Fot.: Maciej Kochanowski

view szablon artykułu