Już po raz 15. osoby najlepiej realizujące działania w zakresie pomocy i integracji społecznej mają szansę otrzymać "Srebrne Drzewko"! Trwa przyjmowanie zgłoszeń [INFORMACJA]

Zdjęcie przedstawia Nagrodę Marszałka - Srebrne Drzewko. Fot. ROPS
Zdjęcie przedstawia Nagrodę Marszałka - Srebrne Drzewko. Fot. ROPS

W tym roku już po raz 15. przyznana zostanie Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego "Srebrne Drzewko" za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej. Zgłoszenia przesyłać można do 25 września br.

 

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Za co można otrzymać nagrodę?

Nagroda przyznawana jest za wyróżniające się działania na rzecz pomocy i integracji społecznej,
a w szczególności za:

 1. skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego;
 2. wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej;
 3. rozwój usług społecznych;
 4. działalność na rzecz rewitalizacji społecznej obszarów zdegradowanych oraz pracy ze społecznością lokalną; 
 5. upowszechnianie idei ekonomii społecznej w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej;
 6. działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk;
 7. realizację wyróżniających się działań w obszarze profilaktyki uzależnień i/lub na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin;
 8. wsparcie osób w kryzysie w tym w szczególności osób doświadczających przemocy;
 9. działania na rzecz rodzin w tym dzieci i młodzieży oraz wyróżniające się przedsięwzięcia
  w obszarze pieczy zastępczej;
 10. podejmowanie skutecznych działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności;
 11. nowatorskie, inspirujące rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 12. działania na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 13. prowadzenie działań integrujących osoby lub grupy społeczne szczególnie narażone na dyskryminacje w tym imigrantów;
 14. wdrażanie i promowanie innowacji społecznych;
 15. wspieranie i rozwój wolontariatu;
 16. całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagroda

Ustanowiona przez Marszałka Województwa Pomorskiego nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej, listu gratulacyjnego oraz pamiątkowego upominku.

Zgłoszenia

Kompletnie wypełniony wniosek o przyznanie nagrody wraz z oświadczeniem podpisanym przez kandydata do nagrody należy dostarczyć do ROPS w terminie do dnia 25 września 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Adres

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Więcej informacji

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela pracownik ROPS - Małgorzata Klimaszewska, tel. 58 32 68 816.

Do pobrania

view szablon artykułu