Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

Seniorzy z Domu Sąsiedzkiego „Broadway" w Sopocie - laureata Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie dla Seniora" w 2018 roku, w kategorii miejsce ulubione przez seniorów (wrzesień 2018 r.) Fot. Maciej Kochanowski

Zarząd Województwa Pomorskiego 26 marca 2019r. podjął uchwałę nr 273/33/19 w sprawie ogłoszenia Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora". Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora, Samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.


Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora"  przyznawana jest  w następujących kategoriach:

  1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
  2. Samorząd przyjazny Seniorom,
  3. Przyjaciel Seniora.

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Samorządy i organizacje pozarządowe/pracodawcy przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

W Konkursie mogą uczestniczyć:

  1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby urodzone nie później niż w 1959 roku, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
  2. W kategorii Samorząd przyjazny Seniorom: Samorząd, który prowadzi działania wspierające aktywność seniorów.
  3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, pracodawcy, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny dla osób starszych.

Zgłoszenia kandydatur

Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata/podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie 1 strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora" w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do dnia 5 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Terminy:
Konkurs trwa od 5 kwietnia do 5 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 25 maja 2019 r.
Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 5 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Informacje: Barbara Bałka tel. 58 326 87 34, b.balka@pomorskie.eu

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 273/33/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r.
  2. Załącznik do Uchwały - Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora".  
  3. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Formularz zgłoszeniowy
  4. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Karta oceny formalnej i merytorycznej

 

view szablon artykułu