O współpracy różnych instytucji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Wkrótce spotkania w czterech powiatach!

Fot. ©Depositphotos/Данил Чепк

Spotkania odbędą się w czterech powiatach województwa pomorskiego: bytowskim, starogardzkim, wejherowskim oraz w m. Gdańsk. Na pierwsze z nich zapraszamy już 23 października do Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na Spotkania Subregionalne nt.:  „Kooperacja pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej i PES przy projektowaniu wsparcia rozwoju usług społecznych oraz lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej".

Spotkania przewidziane są dla przedstawicieli instytucji: OPS, PCPR, WUP, UP, PES, OWES i będzie miało formę warsztatu oraz dyskusji moderowanej z udziałem zaproszonego eksperta.

Spotkania odbędą się w czterech powiatach województwa pomorskiego:

  • m. Gdańsk: 23 października br. w UMWP
  • bytowskim:  5 listopada br. w siedzibie PCPR w Bytowie
  • starogardzkim: 15 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
  • wejherowskim: 20 listopada br. w siedzibie PCPR w Wejherowie

Zakres tematyczny spotkań obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Współpraca i kooperacja instytucji w kontekście efektywności działań oraz stabilności finansowej realizacji projektów, w tym projektów społecznych i usług społecznych.
  2. Czy i w jaki sposób można pogodzić cele i misję społeczną z ekonomizacją działań?
  3. Jak nasze przekonania i kompetencje interpersonalne wpływają na efektywność podejmowanych działań i realizację projektów?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy.

Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Barbarą Niemiec tel. 58 32 68 812 lub adres email: b.niemiec@pomorskie.eu

Do pobrania:

Dziękujemy w/w instytucjom za udostępnienie sal.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie Subregionalne  jest organizowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 06. Integracja - Działanie 06.03. Ekonomia społeczna - Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej. Zadanie 3 Projektu: Inicjowanie współpracy JSPS, IRP, PES i OWES na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

view szablon artykułu