Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2017 w zakresie pomocy społecznej - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym - aktualizacja

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego z zakresu „Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych

Oferty w zamkniętych kopertach można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej".

UWAGA:
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesyłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego

Termin składania ofert upływa:

a)    elektronicznie w systemie Witkac.pl  - do 20 marca 2017 r. do godz. 23:59:59
b)    w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami - do 21 marca 2017 r. do godz. 15:45

Załączniki:
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego
Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Załącznik nr 2 - wzór oferty
Karta oceny konkursowej - nieaktualna

Karta oceny konkursowej - aktualizacja 1 marca 2017

 

 

view szablon artykułu