Praca szuka człowieka‼️ Trwa nabór do zespołu ds. analiz, strategii i rozwoju ekonomii społecznej ROPS

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Do 16 maja trwa nabór na stanowisko od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Referacie Koordynacji Polityki Społecznej (zespół ds. analiz, strategii i rozwoju ekonomii społecznej).


Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie prowadzenie działań wynikających z projektu pt.: Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022, który realizowany jest w ramach Działania 06.03. Ekonomia społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w tym przede wszystkim:

1. Monitoring realizacji oraz aktualizacja Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2014-2020, w tym:

 • ewaluacja WPRES 2014-2020, w tym mierzenie poziomu realizacji wskaźników zawartych w programie;
 • opracowywanie raportów z realizacji WPRES 2014-2020;
 • opracowywanie aktualizacji WPRES 2014-2020 w tym opracowanie diagnozy;
 • realizacja badań i analiz wynikających z realizacji WPRES 2014-2020

2. Monitoring sektora Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim, w tym:

 • opracowywanie raportów dot. agregowania działalności OWES i sieci regionalnych;
 • opracowywanie raportów dot. ciągłości procesu reintegracyjnego oraz rozwoju współpracy;
 • monitoring stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w regionie;
 • aktualizacja mapy zasobów i potrzeb rozwoju Ekonomii Społecznej w regionie.

3. Promocja Ekonomii Społecznej w regionie, w tym:

 • praca przy przygotowaniu/zlecaniu filmów promocyjnych, spotów dot. Ekonomii Społecznej
  w tym dot. promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej;
 • współpraca przy organizacji Targów Ekonomii Społecznej;
 • dbanie o pozytywny wizerunek sektora Ekonomii Społecznej w regionie m.in. poprzez organizację konferencji, warsztatów, seminariów;
 • współpraca przy organizacji konkursów z obszaru promocji Ekonomii Społecznej.
 • Prowadzenie zakładki Ekonomia Społeczna w ramach strony internetowej www.rops.pomorskie.eu;
 • rozwój katalogu/wyszukiwarki produktów i usług Ekonomii Społecznej w ramach strony internetowej www.rops.pomorskie.eu;
 • udział w wydarzeniach o charakterze regionalnym i krajowym dot. Ekonomii Społecznej.

Wymagania niezbędne dot. kandydatów na ww. stanowisko:

 • wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych,
 • min. 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o samorządzie województwa,
 • znajomość zagadnień związanych z ekonomia społeczną w tym m. in: znajomość następujących dokumentów: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku oraz Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014 2020,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w sektorze ekonomii społecznej lub w organizacjach pozarządowych,
 • znajomość zagadnień w zakresie realizacji i wdrażania projektów w ramach RPO WP 2014-2020.

Inne informacje

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018.917 z póżn.zm) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2018.1260), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby niepełnosprawne) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 35/19" w terminie do dnia 16 maja 2019 r. do godz. 15:45. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.bip.pomorskie.eu pod adresem http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,400.html oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w kwietniu 2019 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 

OGŁOSZENIE NA STRONIE BIP UMWP

view szablon artykułu