Przedstawiciele pomorskich OWES dyskutowali o rozwiązaniach w zakresie reintegracji oraz o problemach w rozliczeniu dotacji [RELACJA]

W poniedziałek 23 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie pomorskich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – Małgorzata Niemkiewicz. Fot. Maciej Kochanowski

W poniedziałek 23 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie pomorskich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Głównymi tematami spotkania było: wypracowanie wspólnego stanowiska ws. zapewnienia w OWES usług wsparcia o charakterze reintegracyjnym. Ponadto w trakcie spotkania poruszone zostały kwestie związane z finansowymi oraz formalno-prawnymi aspektami realizacji projektów ośrodków, finansowanych ze środków RPO WP.


Od stycznia 2019 roku obowiązują zmienione standardy dotyczące ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. W zmianach znalazły się m.in. wątki (standard D.1.9) dotyczące świadczenia przez OWESy usług o charakterze reintegracyjnym. Mogą one dotyczyć wsparcia zarówno indywidualnego lub obejmować cały zespół, który korzysta ze wsparcia ośrodka. Jak wynika z zapisów zawartych w standardach usługi te:

  • świadczone są w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym,
  • świadczone są przez specjalistów w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,
  • obejmują w szczególności działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, budowanie kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów,
  • ich świadczeniu towarzyszy proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb,
  • realizowane są zgodnie z potrzebami pracowników PS, w tym szczególnie przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem.

Pomorskie OWESy jednogłośnie uznały iż przepisy te są nieprecyzyjne oraz wymagają uszczegółowienia. Powstał pomysł stworzenia wspólnego, spójnego regionalnie stanowiska dot. tego obszaru działalności OWES.

Z dyskusji, która wywiązała się podczas spotkania wynika że wolą ośrodków jest aby przy realizacji ww. wsparcia nie wiązać tego wymogu z konkretnym etatem. Istotniejsze jest natomiast aby zapewnić potencjalnym odbiorcom adekwatne wsparcia w postaci zestawu usług. Mowa tutaj również o usługach zleconych na zewnątrz.  W celu efektywnej pracy z klientami ośrodków należy pamiętać o dwóch równie ważnych ścieżkach wsparcia, tej biznesowej i właśnie reintegracyjnej.

Przedstawiciele pomorskich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej zobowiązali się że zostanie opracowane stanowisko dot. realizacji zadań OWES w obszarze reintegracji. Stanowisko ma stać się docelowo swego rodzaju modelem lub wspólnie stosowaną praktyką przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej na Pomorzu. Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie dokumentu poza zespołem ROPS (M. Kochanowski, M. Bomba), będą również przedstawicielki ośrodków: Katarzyna Dudzic oraz Ewa Czeplina. Dokument powstanie w przeciągu najbliższych dwóch tygodni.

Podczas dyskusji dot. sposobów rozliczania projektów oraz różnych nieprawidłowości w udzieleniu dotacji dla podmiotów ekonomii społecznej rozmawiano m.in. o wymogu weryfikacji czy podmiot nie stał się płatnikiem VAT. Odpowiedzi na pytania w tym zakresie udzielały przedstawicielki Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP: z-ca dyrektora Katarzyna Sadalska oraz Alina Górska.

Spotkanie zostało zorganizowane przez ROPS w ramach realizacji projektu „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022", który realizowany jest w ramach RPO WP 2014-2020 i jest finansowany ze środków EFS. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – Małgorzata Niemkiewicz.

Kolejne spotkanie dla OWES planowane jest na 28 października br.

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022".

 

Galeria zdjęć Fot. Maciej Kochanowski

view szablon artykułu