Rusza nabór kandydatur do nagrody "Srebrne Drzewko"! Zgłoszenia przesyłać można do 25 września br.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego
Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego "Srebrne Drzewko" w 2019 roku Fot. Maciej Kochanowski

Rusza nabór wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego osobom realizującym wybitne i nowatorskie działania w zakresie pomocy i integracji społecznej.


Nagroda przyznawana jest za wyróżniające się działania na rzecz pomocy i integracji społecznej,
a w szczególności za:

 1. skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego;
 2. wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej;
 3. rozwój usług społecznych;
 4. działalność na rzecz rewitalizacji społecznej obszarów zdegradowanych oraz pracy ze społecznością lokalną;
 5. upowszechnianie idei ekonomii społecznej w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej;
 6. działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk;
 7. realizację wyróżniających się działań w obszarze profilaktyki uzależnień i/lub na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin;
 8. wsparcie osób w kryzysie w tym w szczególności osób doświadczających przemocy;
 9. działania na rzecz rodzin w tym dzieci i młodzieży oraz wyróżniające się przedsięwzięcia
  w obszarze pieczy zastępczej;
 10. podejmowanie skutecznych działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności;
 11. nowatorskie, inspirujące rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 12. działania na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 13. prowadzenie działań integrujących osoby lub grupy społeczne szczególnie narażone na dyskryminacje w tym imigrantów;
 14. wdrażanie i promowanie innowacji społecznych;
 15. wspieranie i rozwój wolontariatu;
 16. całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Ustanowiona przez Marszałka Województwa Pomorskiego nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej, listu gratulacyjnego oraz pamiątkowego upominku.

Kompletnie wypełniony WNIOSEK o przyznanie nagrody wraz z OŚWIADCZENIEM podpisanym przez kandydata do nagrody należy dostarczyć do ROPS w terminie do dnia 25 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Kontakt w sprawie:
Małgorzata Klimaszewska, tel. 58 32 68 816

Dokumenty do pobrania:

view szablon artykułu