Strategia rozwoju województwa, projekt SPOKO – Kosze społeczne oraz bieżąca działalność OWES. Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej spotkał się po raz kolejny [RELACJA]

Posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 11 września 2019 roku. Fot.: Maciej Kochanowski

W środę 11 września br. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się kolejne posiedzenie PKRES. W spotkaniu poza członkami komitetu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele departamentów: Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego urzędu marszałkowskiego. Obrady komitetu tradycyjnie prowadziła Przewodnicząca Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Małgorzata Niemkiewicz.


Usługi Społeczne – wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020

Podczas pierwszej części spotkania członkowie komitetu wysłuchali m.in. informacji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP, dot. zbliżającej się konferencji „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", którą zaprezentował dyrektor DEFS Marcin Fuchs.  Wydarzenie odbędzie się 26 września br. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w urzędzie marszałkowskim w Gdańsku. Więcej informacji (program, zapisy) dot. tego wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 https://bit.ly/2kgA7Aj.  Konferencja w dużej mierze dotyczyć będzie planowanego konkursu naboru wniosków w ramach w ramach Poddziałania 6.2.2. RPO WP 2014-2020, które dotyczy wsparcia w formie usług społecznych m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, starszych, rodzin i innych osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Strategia Pomorskie 2030

Kolejnym tematem spotkania była opracowywana właśnie nowa Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030. Założenia pod nową strategię oraz proces budowy tego dokumentu zaprezentowała Patrycja Szczygieł – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP. Najważniejszy dokument strategiczny czy jak nazwała strategię z-ca dyrektora DRRP UMWP „konstytucja regionalna" powinna przede wszystkim uwzględniać aktualne trendy społeczne i gospodarcze. Powstający dokument ponadto charakteryzować ma się silnym mandatem społecznym, co oznacza że w proces jego budowy na wszystkich jego etapach włączane będzie szerokie grono interesariuszy. W kontekście ekonomii społecznej najważniejsze jest zdefiniowanie czy tematyka ta ma być w przyszłości umiejscowiona raczej jako element polityki dot. gospodarki, przedsiębiorczości czy raczej integracji społecznej. Wiadomo na pewno że wyzwaniami województwa po 2020 roku będą zmiany demograficzne, niestabilna sytuacja (w tym finansowa) organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej oraz wciąż niski, niezadawalający poziom kapitału społecznego. Proponowana w nowej strategii wizja w obszarze dotyczącym sektora ekonomii społecznej to wdrożenie nowego podejścia do usług społecznych oraz trwałe podstawy rozwoju NGO i PES. Ważne jest ponadto aby wzrosła popularność postaw „pro obywatelskich" wśród mieszkańców Pomorza.  Członkowie komitetu mieli pytania dotyczące sposobu angażowania różnych środowisk, również tych, które na co dzień reprezentują w proces budowy strategii. W związku z tym PKRES zwrócił się z prośbą o intensywniejsze włączenie sektora ekonomii społecznej w prace nad przedmiotowym dokumentem.

Bieżąca działalność OWES

Po wznowieniu obrad po krótkiej przerwie członkowie komitetu mieli okazję wysłuchać przedstawicieli ośrodków ekonomii społecznej, którzy przedstawili bieżące sprawy OWES. Jedną z ważniejszych kwestii poruszonych przez przedstawicielkę OWES subregionu południowego – Katarzynę Dudzic był temat sposobu zapewnienia wsparcia specjalisty ds. reintegracji w ośrodkach. Od nie dawna zapewnienie wsparcia w takiej formie jest wymogiem nałożonym na ośrodki. Jednakże żaden z pomorskich OWES nie posiada dedykowanego reintegracji społecznej stanowiska pracy. W związku z brakiem jednoznacznego rozwiązania tej kwestii przedstawiciele ośrodków zaproponowali organizację spotkania w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Roboczo ustalono termin owego spotkania na 23 września br. Za organizację odpowiedzialny będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Ważnym dla OWES tematem był też Model Kompetencji. Chodzi tutaj o zestaw standardów, który opracowywany jest aktualnie w ramach projektu Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS pn.: Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt zakłada m.in. Wprowadzenie standardów kwalifikacji pracowników OWES: koordynatora, doradcy i animatora. Docelowo Model Kompetencji stanie się elementem standardów OWES. Do tej pory odbyły się poświęcone tej tematyce warsztaty w ministerstwie (22.08 i 3.09), w których udział wzięli również przedstawiciele pomorskich OWES oraz ROPS. Wynik prac nad standardami dostępny będzie prawdopodobnie już październiku.  

W ostatni czasie ośrodki poznały stanowisko (MIR) dot. nieprawidłowości w rozliczaniu udzielonych dotacji, które było odpowiedzią na pismo wielkopolskich OWES. Podczas dyskusji w tym punkcie zaproponowano spotkanie z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WP, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tym obszarze.

Pod koniec prezentacji spraw bieżących OWES, członkowie komitetu zostali poinformowani o zbliżających się Targach Ekonomii Społecznej w Człuchowie. Planowany termin tego wydarzenia to 24 października. Więcej informacji już wkrótce.

Spoko – Kosze Społeczne

Ostatnim zaplanowanym punktem obrad była prezentacja projektu pn.: SPOKO – Kosze Społeczne. Założenia tego przedsięwzięcia zaprezentował pomysłodawca Tomasz Smorgowicz (również członek PKRES). Projekt powstał z potrzeby pomagania innym oraz wsparcia działań organizacji pozarządowych, które angażują się w tworzenie sektora ekonomii społecznej. SPOKO – Społeczny Kosz to inicjatywa Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA. Operatorem projektu, który zadba o dostosowanie produktu do potrzeb biznesu, został doświadczony podmiot na rynku usług komercyjnych – 102 Group z Gdyni, a wspiera go Pracownia MAMYWENE. Pierwszymi ambasadorami projektu zostali Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki. Projekt polega na sprzedaży w specjalnych zestawach (tekturowych koszach), produktów podmiotów ekonomii społecznej z północnej Polski (pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie). Przedsięwzięcie to zostało póki co przyjęte bardzo entuzjastycznie na rynku i ma szanse skutecznie wypromować produkty podmiotów ekonomii społecznej. Spoko-Kosze zostały również docenione przez członków PKRES. Więcej informacji o koszach społecznych znaleźć można na stronie internetowej: www.jestesmyspoko.pl.

Obrady zakończyły się omówieniem spraw organizacyjnych komitetu, wkrótce odbędzie się m.in. wizyta studyjna członków PKRES w woj. mazowieckim.  

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022".

 

Galeria zdjęć, Posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 11 września 2019 roku. Fot.: Maciej Kochanowski  

view szablon artykułu