Trwają konsultacje projektu Ustawy o ekonomii społecznej [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia symbol paragrafu oraz napis
Grafika poglądowa. Przedstawia symbol paragrafu oraz napis "Ustawa o ekonomii społecznej. Projekt". Autor: Marcin Mielewczyk

W środę, 19 maja br. ukazał się projekt ustawy o ekonomii społecznej – tak długo wyczekiwany dokument. Ustawa reguluje organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej oraz zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej. Teraz trwa proces opiniowania zapisów projektu Ustawy.

 

Pięć działów

Projekt Ustawy składa się z pięciu działów

  1. Przepisy ogólne;
  2. Przedsiębiorstwa społeczne (Organizacja i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego, Zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym, Instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego;
  3. Realizacja usług społecznych (Realizacja usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej, Zlecanie usług społecznych w trybie negocjacyjnym, Partnerstwo publiczno-społeczne);
  4. Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez władze publiczne;
  5. Przepisy zmieniające, dostosowujące, przejściowe i końcowe.

Przedsiębiorstwa społeczne i zadania wojewody

W projekcie Ustawy mowa jest o tym, że działalność przedsiębiorstwa społecznego służy rozwojowi lokalnemu i ma na celu reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realizację usług społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Projekt zakłada, że przedsiębiorstwo społeczne, w stosunku do każdej zatrudnionej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, realizuje opracowany indywidualny plan reintegracyjny, mający na celu wzrost kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych tej osoby. Kontynuację realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego powyżej 36 miesięcy akceptuje wojewoda. Przedsiębiorstwo społeczne wg projekty Ustawy przekazuje sprawozdanie merytoryczne do wojewody do 15 lipca roku następującego po roku, za który jest składane to sprawozdanie. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje w drodze decyzji administracyjnej wojewody właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ekonomii społecznej.

Realizacja usług społecznych

Jak czytamy z projektu Ustawy jednostka samorządu terytorialnego zapewnia realizację usług społecznych, uwzględniając cele społeczne, np. wzmocnienie spójności społecznej, promocję zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy budowanie partnerskiej współpracy organów administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej. Z projektu wynika, że organ administracji publicznej zapewnia realizację usług społecznych przez udzielenie dotacji celowej podmiotom ekonomii społecznej:

  1. w trybie negocjacyjnym;
  2. w formie partnerstwa publiczno-społecznego;
  3. w formie powierzenia po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem że do złożenia ofert są uprawnione podmioty ekonomii społecznej.

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez władze publiczne

W projekcie Ustawy jest zawarta informacja o tym, że rozwój ekonomii społecznej jest wspierany przez władze publiczne, w szczególności za pomocą programu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz regionalnych programów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej tworzonych, dostarczania usług wspierających rozwój PES czy tworzenia nowych inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej. Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, obejmują działania w zakresie np. animacji lokalnej, polegającej na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej czy tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspierania prowadzonej przez nie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej. Projekt Ustawy zakłada utworzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, którego zadaniem będą m.in. wyrażanie opinii o programie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz opracowywanie propozycji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej o charakterze innowacyjnym. Krajowy Komitet składać się będzie z co najmniej 15 członków, a kadencja Krajowego Komitetu trwać będzie 3 lata. W projekcie mowa jest również o utworzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, opisane są również jego zadania  oraz skład Regionalnego Komitetu. 

Konsultacje

W środę, 19 maja br r. projekt Ustawy o ekonomii społecznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Projekty aktów prawnych" oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny" i tym samym przekazany do zaopiniowania.

Do pobrania

Projekt Ustawy o ekonomii społecznej z dnia 12 maja 2021 r. [.pdf, 640 KB]

view szablon artykułu