Warsztaty rozwijające kompetencje pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Fot. Barbara Niemiec

W ramach doradztwa specjalistycznego realizowanego zgodnie z Zadaniem 3 projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", w czwartek 2 sierpnia odbyły się warsztaty dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Zakres tematyczny warsztatu obejmował narzędzia i metody pracy stosowane w aktywizacji społeczno-zawodowej osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz biernych zawodowo:  Genogram i Ekogram jako narzędzia do diagnozy i pogłębienia wiedzy o sytuacji związanej z problemem Klienta i  jego rodziny oraz relacji i powiązań rodzinnych w kontekście podejścia systemowego.

Dziękujemy za zaproszenie i aktywny udział w warsztacie.

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WP Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 06. Integracja - Działanie 06.03. Ekonomia społeczna - Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej. Zadanie 3 Projektu: Inicjowanie współpracy JSPS, IRP, PES i OWES na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

view szablon artykułu