XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO w Krakowie

Fot. Jarosław Rutkowski

26 września w Krakowie odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zorganizowane przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych.

 

Spotkaniu z udziałem Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności oraz osób odpowiadających w samorządach za współpracę z organizacjami pozarządowymi towarzyszyła refleksja nad stosowaniem od 15 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach forum dyskutowano także o projektach rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w tym analizowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Uczestnicy spotkania rekomendowali potrzebę doprecyzowania i modyfikację poszczególnych zapisów we wzorach konsultowanych dokumentów oraz dodaniu   czytelnych informacji użytecznych przy ich wypełnianiu.

view szablon artykułu