XXVII posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [RELACJA, PLIKI DO POBRANIA]

Zdjęcie przedstawia uczestników posiedzenia.
Zdjęcie przedstawia uczestników posiedzenia.

XXVII posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej odbyło się 20 października 2020. Komitet obradował zdalnie.

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 – konsultacje

Agata Chrul z ROPS omówiła projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021. Konsultacje w sprawie Programu trwały do 22.10.2020. Współpraca Samorządu z organizacjami ma na celu skuteczny i powszechny system wsparcia dla NGO. Wśród wielu istotnych zadań znalazły się takie jak działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, integracja na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy promocja czy organizacja wolontariatu, w tym wolontariatu szpitalnego. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo
w załączonej prezentacji.

Ewaluacja funkcjonowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w województwie pomorskim

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie raportu z ewaluacji funkcjonowania pomorskich OWES. Marcin Mielewczyk z ROPS omówił najważniejsze wyniki raportu (prezentacja w załączeniu). Podstawowym pytaniem dokumentu była ocena jakości usług oferowanych przez OWES w województwie pomorskim. Z uwagi na „nową rzeczywistość związaną z COVID-19" w raporcie znalazły się także rozdziały dotyczące funkcjonowania PS w obliczu pandemii, funkcjonowania pomorskich OWES oraz wnioski i rekomendacje.

Aktualny stan prac nad Wojewódzkim Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021 -2027

Przedstawiciel ROPS Maciej Kochanowski omówił stan prac nad tworzeniem Programu. Zakończone zostały działania w ramach stolików problemowych, diagnoza sektora ekonomii społecznej, rozwoju społeczno- gospodarczego województwa. Opracowano siatkę celów i priorytetów Programu. Przesłane przez członków PKRES uwagi i sugestie są aktualnie analizowane i uwzględniane w dokumencie. Celem głównym Programu będzie: Ekonomia Społeczna i Solidarna Powszechnym i Skutecznym Narzędziem Polityki Społecznej na Pomorzu. Szczegóły postępu prac nad WPRES dostępne w załączonej prezentacji.

Aktualne wytyczne w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR w kontekście funkcjonowania pomorskich OWES

Temat został częściowo omówiony i przedstawiony przez Dyrektora DEFS Marcina Fuchsa oraz Zastępcę Dyrektora DEFS Katarzynę Szczukę, która poinformowała, że Departament oczekuje na odpowiedź z ministerstwa w sprawie aktualnych i poprzednich wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR. Dyrektor Fuchs zaproponował, że podczas następnego posiedzenia Komitetu może opowiedzieć o aktualnościach w zakresie nowych RPS, planowanych zmianach i założeniach. Członkowie PKRES odnieśli się z aprobatą do propozycji DEFS.

Dokumenty do pobrania:

1. Prezentacja Program Współpracy SWP [.pdf, 1 067 KB]

2. Prezentacja - Wyniki Ewaluacja OWES 2020 [.pdf, 3 372 KB]

3. Ewaluacja OWES w województwie pomorskim [.pdf, 1 842 KB]

4. Prezentacja stan prac WPRES [.pdf, 879 KB]

 

view szablon artykułu