Zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w czasie trwania pandemii [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia ręce w rękawiczkach trzymające maseczkę. Fot. pixabay.com
Zdjęcie poglądowe. Przedstawia ręce w rękawiczkach trzymające maseczkę. Fot. pixabay.com

W związku z sytuacją epidemiczną, w dniu 4 listopada Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenia dotyczące udzielania świadczeń w zakresie leczenia uzależnień, dotyczące zasad organizacji bezpośredniej pracy w ambulatoriach, prowadzenia oddzialu dziennego oraz całodobowego.

 

I. Zasady organizacji pracy bezpośredniej w ambulatorium 

Kierownik placówki zobowiązany jest do aktualizowania wszelkich procedur pracy placówki pod
kątem ich zgodności z bieżącymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, konsultanta
krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz publikowanych na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych.

Poniższe rekomendacje sformułowano na dzień 19 października 2020 roku:


1. Placówka powinna podjąć starania, aby pacjenci byli umawiani na konkretne godziny, tak, aby
pacjenci nie przebywali w tym samym czasie w poczekalni. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest
to możliwe, osoby oczekujące na wizytę powinny zostać poinformowane o konieczności
zachowania 2 m dystansu od innych osób. Pacjenci wchodzący do Poradni powinni korzystać ze
środków ochrony osobistej (maseczka, szalik/chusta).;

2. Należy usunąć z poczekalni wszystkie zbędne przedmioty, których nie da się zdezynfekować,
np. ulotki, prasę itp.;

3. Należy zapewnić pacjentom możliwość dezynfekcji rąk poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu w poczekalni środka do dezynfekcji;

4. Pacjent po wejściu do placówki:

  1. powinien umyć/zdezynfekować ręce,
  2. po wyrażeniu zgody może mieć zmierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym,
  3. złożyć pisemne oświadczenie:
  • o stanie zdrowia, czyli braku objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność, utrata węchu lub smaku (pacjent, w przypadku wystąpienia wymienionych objawów nie powinien wchodzić na teren placówki),

  • o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, tj. o braku kontaktu z osobami o potwierdzonym lub prawdopodobnym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2,

  • że nie przebywa w izolacji domowej lub kwarantannie.

Uwaga! W przypadku pacjenta, u którego występuje podwyższone ryzyko stwierdzone na podstawie
wywiadu, możliwe jest udzielanie świadczeń zdalnie.

5. Po wizycie każdego pacjenta należy wywietrzyć i zdezynfekować dotykane przedmioty
i powierzchnie w gabinecie.

6. Personel zobowiązany jest do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz powierzchni, które dotykane
są przez pacjentów oraz pracowników placówki.

7. Wszystkie zużyte materiały ochrony osobistej należy utylizować jako odpady medyczne.

8. W gabinecie należy zachować co najmniej dwumetrową odległość pomiędzy osobami.

Uwaga! Rekomendujemy prowadzenie rozmów indywidualnych w salach do terapii grupowej, gdzie
można zachować większy dystans fizyczny. W trakcie sesji nie przekazujemy sobie nawzajem żadnych
dokumentów, długopisów i innych przedmiotów.

9. Wszystkie dodatkowe działania należy udokumentować w dokumentacji medycznej pacjenta.

II. Zasady prowadzenia oddziału dziennego:

W przypadku, prowadzenia zajęć dla pacjentów w ramach oddziału dziennego, rekomenduje się
następujące zasady postępowania:

1. Wszystkie powyżej opisane zasady organizacji pracy bezpośredniej powinny mieć zastosowanie
każdego dnia leczenia na oddziale dziennym.

2. Zapewnienie możliwości zachowania bezpiecznego dystansu w grupie pacjentów (co najmniej
2 m pomiędzy osobami);

Uwaga! Powyższe może wymagać znacznie większej sali do zajęć grupowych niż dotychczas lub
podzielenia uczestników na mniejsze grupy.

3. Należy zapewnić możliwość korzystania z oddzielnego wejścia przeznaczonego tylko dla pacjentów
tego oddziału.

4. Należy zapewnić możliwość korzystania przez pacjentów oddziału dziennego z oddzielnej
toalety.

5. Należy zapewnić możliwość korzystania przez pacjentów z należnego posiłku w sposób bezpieczny
(np. jednorazowe zestawy naczyń i sztućców);

6. Na każdej przerwie w zajęciach pomieszczenie, w którym przebywają pacjenci powinno być
starannie wietrzone i możliwie dokładnie dezynfekowane.

III. Zasady prowadzenia oddziału całodobowego:

1. Wszystkie powyżej opisane zasady organizacji pracy bezpośredniej powinny być stosowane
każdego dnia podczas pobytu pacjenta w placówce;

2. Przyjmowanie nowych pacjentów:
Przed przyjęciem pacjenta do placówki zaleca się przeprowadzenie podczas rozmowy
telefonicznej wstępnego wywiadu epidemicznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
W przypadku wykluczenia zagrożenia epidemicznego należy umówić pacjenta na przyjęcie
do placówki na konkretny dzień i godzinę. Podczas kwalifikacji do leczenia w placówce należy
ocenić stan kliniczny pacjenta, a dane z wywiadu epidemicznego powinny być potwierdzone
przez pacjenta. W przypadku wykluczenia zagrożenia epidemicznego pacjent może zostać
przyjęty na leczenie. W przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 należy skontaktować
się z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępować zgodnie
z zaleceniami.

Uwaga! Rekomenduje się, aby placówki wyodrębniły oddzielne pomieszczenie, w którym mogą
przebywać pacjenci z objawami mogącymi sugerować zakażenie SARS-CoV-2 do momentu
zdiagnozowania i podjęcia kolejnych czynności medycznych.

3. Na podstawie bieżących danych oraz aktualnych zaleceń i informacji MZ i GIS dotyczących
sytuacji epidemiologicznej, kierownik placówki powinien określać maksymalną liczbę pacjentów
i personelu, którzy mogą przebywać na terenie placówki z zachowaniem bezpiecznego odstępu
tj. co najmniej 2 metry.

Uwaga! Może to wymagać znacznie większej sali do zajęć grupowych niż dotychczas lub podzielenia
uczestników na mniejsze grupy, wydzielenia dodatkowych pomieszczeń lub ostatecznie zmniejszenie
liczby pacjentów w placówce.

4. Należy umożliwić pacjentom kontaktowanie się z bliskimi i ważnymi osobami poprzez systemy
teleinformatyczne.

5. Kierownik placówki może zadecydować, biorąc pod uwagę aktualne wytyczne MZ i GIS,
o możliwości odwiedzin osób z zewnątrz oraz opuszczaniu oddziału przez pacjentów. Zasada
ta dotyczy także mitingów grup samopomocowych.

6. Odwiedziny powinny odbywać się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa określonych przez
Ministra Zdrowia w wyznaczonym przez ośrodek miejscu. Dotykane przedmioty i powierzchnie
w pomieszczeniu powinny być zdezynfekowane przed oraz po każdych odwiedzinach. Podczas
odwiedzin należy stosować aktualne zalecenia MZ i GIS.

7. Należy zapewnić wydawanie posiłków w sposób bezpieczny (dla mniejszych grup oraz
z zachowaniem właściwego dystansu; personel bezwzględnie powinien stosować środki ochrony
osobistej).

8. W każdej przerwie w trakcie zajęć pomieszczenie, w którym prowadzone były zajęcia powinno
być starannie wietrzone, a dotykane przedmioty i powierzchnie powinny być przemywane lub
dezynfekowane.

9. Należy wydzielić strefę izolacyjną dla pacjentów, u których stan kliniczny może wskazywać
na zakażenie SARS-CoV-2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia takiego ryzyka należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, albo
najbliższym oddziałem zakaźnym i postępować wg wskazań lekarza.

Załącznik:

view szablon artykułu