Zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych [STANOWISKO PARPA]

Grafika poglądowa dot. artykułu
Autor grafiki: Maciej Kochanowski

W życie weszła ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086), która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia, m.in. możliwość wydłużenia ważności zezwoleń, zwolnienia z opłat, przedłużenia terminu dokonania opłaty, a także zmiany dotyczące wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dające możliwość wydatkowania tych środków również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

PARPA informuje jednak, że powyższe zmiany nie oznaczają, że gminy będą mogły zrezygnować z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, które określone są w gminnych programach.

Ustawodawca wprowadzając powyższe zmiany nie przesądził bowiem o nadaniu wyższego priorytetu zadaniom związanym z COVID-19, a można jedynie uznać, że użyte przez niego w art. 15qc sformułowanie „(...) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia (...) również na (...)" wskazuje na pewnego rodzaju równorzędność tych zadań. Jednakże przeznaczanie tych środków na zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie jest fakultatywne, a nadal obligatoryjne, a zatem należy pamiętać, że nie istnieje możliwość rezygnacji z wykonywania tych działań na rzecz finansowania działań związanych z COVID-19.

W tym zakresie równie że należy mieć na uwadze, że ze względu na zamknięcie punktów gastronomicznych w początkowym okresie stanu epidemii oraz późniejsze ograniczenie ich działalności, wpływy do budżetu gminy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2020 r. z pewnością będą mniejsze. Z tego względu rekomendujemy ostrożność w wydatkowaniu środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie COVID-19. Zalecenie to jest podyktowane troską o zapewnienie realizacji zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021. Środki niewykorzystane w tym roku, w perspektywie mniejszych dochodów w roku następnym powinny zostać przeznaczone na realizacji gminnych programów w roku kolejnym, czyli 2021.

Całość stanowiska PARPA:
http://parpa.pl/images/file/informacja.pdf

view szablon artykułu