Segregatory - stock photo

Konkursy na finansowanie inicjatyw obywatelskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy [OGŁOSZENIE]

Fot. ©Depositphotos/Zerbor
14.01.2020
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
14.01.2020

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do udziału w konkursach dotyczących finansowania inicjatyw obywatelskich. Nabór wniosków w pierwszym konkursie już 3 lutego.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Jest to nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Wspierał będzie projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja będzie mogła otrzymać dodatkową dotację na rozwój, w tym między innymi: na inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania oraz komunikację.

Na co można otrzymać dotacje ?

Program będzie oferować dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa, działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.

Budżet

Budżet programu wynosi 30 milionów euro i pochodzi ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Konkursy

Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury, działania zwiększające świadomość społeczną czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie nastąpi 3 lutego, natomiast kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje odnośnie projektu można znaleźć na stronie http://aktywniobywatele.org.pl/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk