Kupując ich produkty wspierasz osoby wykluczone na rynku pracy [JARMARK ŚW. DOMINIKA]

Zaglądając na Uliczkę Pomorską oraz na wyspę Ołowiankę podczas tegorocznego Jarmarku św. Dominika możemy wspomóc działania prowadzone na rzecz osób wykluczonych społecznie. Znajdować się tam będą stoiska podmiotów z Trójmiasta, Słupska, Sztumu czy Rumi, w których aktywności gospodarczej ważne jest coś więcej niż tylko zysk.

Ruszył nabór zgłoszeń do XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman! [INFORMACJA]

W poniedziałek 12 lipca br. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otworzyła nabór zgłoszeń do XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. W konkursie wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone w działania na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności. Kandydatury można zgłaszać do 15 września br., natomiast Laureat/ka zostanie ogłoszony/a podczas 18. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem", która odbędzie się w dniach 18-20 października br. w formule online.

Przeciwdziałanie przemocy. Weź udział w konsultacjach programu wojewódzkiego [OGŁOSZENIE]

We wtorek 20 lipca br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 713/268/21 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 oraz skierowania projektu Programu do konsultacji społecznych.

Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Weż udział w konsultacjach [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego 20 lipca br. przyjął uchwałę Nr 711/268/21 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 oraz skierowania projektu Programu do konsultacji społecznych.

Rozpoczęły się prace remontowe w ramach projektu mieszkalnictwa wspomaganego [RELACJA]

Ruszyły prace adaptacyjno-remontowe w mieszkaniach wspomaganych ramach realizowanego projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wiedza, diagnoza i rozwiązanie. Pomorski Zespół do spraw Kobiet zaczyna działać [RELACJA]

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w piątek, 9 lipca 2021 r. w odbyło się pierwsze spotkanie Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet. Będzie to organ doradczo-konsultacyjnym przy Zarządzie Województwa Pomorskiego. Zespół będzie zajmować się m.in. wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet. Ma też przeciwdziałać dyskryminacji pań na rynku pracy.

Uwaga dopalacze! Komunikat WSSE w Gdańsku [INFORMACJA]

W czasie wakacji młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami, tzw. dopalaczami. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku wystosowała komunikat do rodziców i opiekunów dotyczący tej ważnej kwestii. W komunikacie dostępne są informacje o sygnałach ostrzegawczych, mogących wskazywać na zażywanie substancji psychoaktywnych i objawach występujących bezpośrednio po ich zażyciu.

Lokalne Forum Międzysektorowe w Tczewie [RELACJA]

W czwartek 1 lipca 2021 r. odbyło się Lokalne Forum Międzysektorowe w Tczewie pod hasłem „Partnerstwa na rzecz zrównoważonego miasta Tczewa", które skupiało osoby ze środowiska biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu.

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2020

W 2020 roku o 0,3 pp. w stosunku do roku wcześniejszego spadł odsetek osób, będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej na Pomorzu. Do najczęściej wskazywanych przesłanek przyznania świadczeń należy cały czas ubóstwo. Wzrasta natomiast rola takich przesłanek jak niepełnosprawność czy długotrwała lub ciężka choroba. Obowiązek przygotowania dokumentu oceny zasobów pomocy społecznej przez JST wynika z art. 16A ustawy o pomocy społecznej.

Praca socjalna – trwa nabór na studia na Uniwersytecie Gdańskim [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Praca Socjalna. Studia Uniwersytet Gdański. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa. Zawiera napis: Praca Socjalna. Studia Uniwersytet Gdański. Autor: Marcin Mielewczyk

Chciałabyś/chciałbyś studiować, ale nie wiesz jeszcze co? Być może kierunek studiów praca socjalna będzie odpowiedni dla Ciebie? Trwa rekrutacja na studia pierwszego, jak i drugiego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Praca socjalna to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów, ponieważ łączy elementy pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, filozofii i prawa. Tylko studia na kierunku praca socjalna nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

 

Praca socjalna jako kierunek studiów

Podczas studiów poznaje się specyfikę problemów społecznych i sposoby pracy pomocowej. Studenci kierunku praca socjalna zdobywają i rozwijają umiejętności interpersonalne, krytycznego i refleksyjnego myślenia, diagnozowania środowiska, inicjowania działań pomocowych i interwencji społecznych. Program studiów został pomyślany w taki sposób, by studenci nabytą wiedzę teoretyczną mogli sprawdzić w praktycznym działaniu. Dlatego też część zajęć prowadzona jest przez praktyków – trójmiejskich specjalistów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej. Absolwenci i absolwentki kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tego zawodu.

Perspektywy zatrudnienia

Pracownicy socjalni zatrudniani są m.in. w:

  • ośrodkach pomocy społecznej w gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, 
  • wydziałach polityki społecznej
  • regionalnych ośrodkach pomocy społecznej
  • w centrach integracji społecznej
  • środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), domach dziennego pobytu (dla seniorów)
  • organizacjach pozarządowych, m.in. stowarzyszeniach i fundacjach
  • szpitalach, zakładach karnych.

Studia I i II stopnia

Studenci I stopnia studiów na kierunku praca socjalna mają do wyboru dwie specjalności, które mają dodatkowo wyposażyć absolwenta w kompetencje i umiejętności pracy z wybraną przez siebie grupą docelową: asystentura rodzin i asystent seniora. Studenci studiów II stopnia na kierunku praca socjalna, niezależnie od stacjonarnego trybu studiów,  mogą już podczas ich trwania - w ramach wolontariatu, czy innych postaci zaangażowania w pracę poza uczelnią- zdobywać przydatne im doświadczenie. Możliwość ta jest istotna dla kształcenia przyszłych pracowników socjalnych z tytułem zawodowym magistra. Z myślą o jego specyfice Uniwersytet Gdański stworzył plan studiów, nazywany „hybrydowym", który w sposób harmonijny łączy stacjonarną formę zajęć z formą zdalną, z lekką przewagą tej drugiej. Realizacja zajęć planowana jest na popołudnia 2-3 razy w tygodniu oraz na - odbywające się kilka razy w roku - bloki piątkowo-sobotnie lub kilkudniową sesję w lipcu (wybór pozostawiony jest studentom). W związku z magisterskim, zaawansowanym poziomem kształcenia oraz przewidywaną aktywnością absolwentów w rolach liderskich i na stanowiskach kierowniczych, nauczanie odbywa się z naciskiem na innowacyjność oraz umiejętności zarządcze w obszarze pomocy i integracji społecznej - m.in. w ramach każdego modułu występuje przedmiot „Zarządzanie projektami".

Dodatkowe informacje

Wszystkie informacje o terminach, kryteriach przyjęć i warunkach rekrutacji na kierunek Praca socjalna (stopień I i II) znajdują się na stronie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego: 

view szablon artykułu