Jak funkcjonują przedsiębiorstwa społeczne z subregionu nadwiślańskiego w czasie epidemii?

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 dotyka niemal wszystkie dziedziny działalności gospodarczej, w tym ekonomię społeczną. Zapraszamy do przeczytania krótkich historii o tym jak w sytuacji kryzysu radzą sobie przedsiębiorstwa społeczne ze wschodniej części Pomorza. Do tej pory pisaliśmy już o sytuacji przedsiębiorstw społecznych z obszaru metropolitalnego i południowego. Pisaliśmy również o sytuacji w podmiotach reintegracyjnych. Tym razem sprawdziliśmy sytuację podmiotów, które na co dzień współpracują z Nadwiślańskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu.

Zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych [STANOWISKO PARPA]

W życie weszła ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086), która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia, m.in. możliwość wydłużenia ważności zezwoleń, zwolnienia z opłat, przedłużenia terminu dokonania opłaty, a także zmiany dotyczące wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dające możliwość wydatkowania tych środków również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wiesz jak poprawić dostępność produktów dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji ? Weź udział naborze !

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza II turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności". Poszukiwane są rozwiązania służące poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Celem inicjatywy jest współpraca z zaangażowanymi osobami, organizacjami, instytucjami i firmami, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania oraz dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Innowatorom zapewnia się wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 czerwca 2020 r.

Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19 [Pomorskie S.O.S]

Powiat Lęborski złożył wniosek o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S".

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019

Podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 22 czerwca 2020 r. radni przyjęli informację dot. Oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019. Dokument został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i zawiera najważniejsze kwestie dotyczące obszaru polityki społecznej na Pomorzu w minionym roku.

Poradnia narkotykowa on-line [INFORMACJA]

Uruchomiona została internetowa platforma poradni narkotykowej. Oferuje pomoc email,czat z ekspertem a także wyszukiwarkę placówek w miejscu zamieszkania.

Pomoc dla ośrodka w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa w ramach Pomorskie S.O.S podpisana!

Sprzęt do wyposażenia izolatek, środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny (m.in. EKG), sprzęt do dezynfekcji to niektóre z materiałów jakie otrzyma ośrodek w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa na dofinansowanie grantu w ramach "Pomorskie S.O.S" podpisana. Dofinansowanie wyniesie 84 tys. zł.

Marsz Żółtej Wstążki Online. Marsz o godność – solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Co roku ulicami Warszawy przechodzi Marsz Żółtej Wstążki, Marsz o godność – solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. W tym roku wydarzenie to ma formę online i trwa od 20 maja do 9 czerwca 2020 r. Organizatorami są Fundacja eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego.

Darmowe, domowe testy na HIV [INFORMACJA]

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie prowadzi kampanię społeczną "Koniec AIDS" w ramach której można samodzielnie wykonać test na obecność wirusa HIV we własnym domu.

Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii [WYTYCZNE PARPA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia osobę siedzącą pod ścianą.
Fot. pixbay.com

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi ze strony samorządów gminnych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia stanowisko w sprawie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii koronawirusa.

 

Konsekwencje spożywania alkoholu

Agencja prosi aby nie tracić z pola widzenia problemów alkoholowych. Sytuacja pandemii powoduje stres i lęk sprzyjający wzrostowi spożycia alkoholu. Alkohol z kolei obniża odporność organizmu i prowadzi zwiększenia ryzyka zakażenia oraz ostrzejszego przebiegu choroby. Konsekwencją może też być wzrost zachowań przemocowych wobec członków rodziny.

 

Wprowadzenie pracy zdalnej

W trudnej sytuacji znajdują się obecnie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które nie mogą korzystać z pomocy świetlic socjoterapeutycznych. Bezpośrednie formy pomocy świadczone w placówkach leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych grupach terapeutycznych itp. są obecnie zawieszone. W związku z tym, przynajmniej w części tych placówek należy wprowadzić pracę zdalną.

Powinna ona obejmować:

 • kontakty telefoniczne z możliwością świadczenia pomocy z domu przez konsultantów
 • kontakty mejlowe
 • możliwość rozmowy przez komunikatory internetowe

 

Zakupy w ramach programu

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych możliwe będą:

 • zakupy sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej (laptopy, telefony komórkowe, mikrofony itp.)
 • zakupy oprogramowania oraz opłacenie pracy informatyka, który przygotuje stanowiska
 • finansowanie działań informacyjnych
 • dofinansowanie porad, które nie są finansowane w ramach NFZ w celu zapewnienia kompleksowej opieki psychologicznej
 • zakup środków ochrony osobistej dla osób wykonujących pracę w ramach programu, mających bezpośredni kontakt z innymi ludźmi

Agencja zachęca także do przygotowania samemu lub zakupienia materiałów edukacyjnych, które będą mogły być wykorzystane po przywróceniu normalnego trybu pracy.

 

Lecznie odwykowe

Sprawy związane z procedurą sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego nie należą do spraw pilnych, co oznacza, że w chwili obecnej sądy nie będą się nimi zajmowały. Każda gminna komisja musi podjąć decyzję w jaki sposób realizować  procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego, pamiętając, że istnieją uzasadnione argumenty aby na ten czas ją zawiesić. Jednocześnie każde wstrzymanie procedury powinno odbywać się z zachowaniem troski po bezpieczeństwo rodziny.

 

Inne zalecenia

 1. PARPA podkreśla, że nie zostały zmienione przepisy art. 182 z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r., poz 2277) dotyczące wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Agencja zaleca także systematycznie informować o działającym na zlecenie PARPA Pogotowiu „Niebieska Linia".
 3. PARPA rekomenduje wdrożenie działań ograniczających dostęp do napojów alkoholowych, w tym ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu a także rozważenie możliwości uchylenia lub zmiany odstępstw, które wprowadziły gminy od spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
 4. Agencja zwraca uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Załączniki do pobrania: 

view szablon artykułu