Darmowe, domowe testy na HIV [INFORMACJA]

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie prowadzi kampanię społeczną "Koniec AIDS" w ramach której można samodzielnie wykonać test na obecność wirusa HIV we własnym domu.

Darmowa aplikacja graficzna dla podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji non-profit [INFORMACJA CANVA]

Canva - proste narzędzie internetowe do tworzenia grafik, dostępne jest za darmo w wersji premium dla podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji non-profit.

Natychmiastowa izolacja osób stosujących przemoc w rodzinie – nowe regulacje prawne [INFORMACJA]

Prezydent Andrzej Duda podpisał 19 maja ustawę antyprzemocową. Odtąd to nie ofiara, lecz sprawca przemocy domowej będzie musiał opuścić wspólny lokal.

"PFRON wspiera Ciebie" - pakiet rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami [INFORMACJA]

„PFRON wspiera Ciebie" to element rządowej Tarczy Antykryzysowej i pakiet rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w okresie pandemii koronawirusa. Jednym z elementów wsparcia jest dofinansowanie kosztów domowej opieki nad tymi, którzy nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć, np. w warsztatach terapii zajęciowej. Program zakłada przekazanie środków w wysokości 500 zł miesięcznie dla jednej osoby z niepełnosprawnością i wypłacanie ich przez trzy miesiące.

Znasz kogoś kto wspiera seniorów podczas epidemii? Zgłoś go do nagrody w konkursie „Pomorskie Dla Seniora”! [TERMIN DO 17.06!]

Epidemia COVID-19, to trudny czas dla wszystkich. Jedną z najbardziej zagrożonych grup są natomiast osoby powyżej 60 roku życia. Seniorzy należą bowiem do grupy wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. W związku tym spora część osób starszych zmuszona została do bezwzględnego pozostania w domu. W wielu przypadkach osoby te z dnia na dzień zostały po prostu odcięte od świata.

Pomoc w radzeniu sobie z problemem alkoholowym w czasie epidemii COVID-19 [Informacja PARPA]

Wspólnota Anonimowych Alkoholików informuje wszystkie osoby, które poszukują pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu, że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

Osobisty plan awaryjny - jak uchronić się przed przemocą domową podczas epidemii ? [WSKAZÓWKI RPO]

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Fundacją Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieską Linią, opracował "Osobisty plan awaryjny", czyli swego rodzaju poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej.

Remonty i łatwiejszy dostęp. 4,5 mln zł na modernizację jednostek rehabilitacyjnych z Pomorza

Dofinansowanie uzyskają obiekty służące rehabilitacji, jak domy pomocy społecznej czy ośrodki szkolno-wychowawcze. Zamontowane zostaną windy i podjazdy la wózków. Dzięki inwestycjom dostęp do budynków będzie łatwiejszy, wygodniejszy i dostosowany do potrzeb.

Stanowisko PARPA w sprawie świadczenia pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy [REKOMENDACJE]

W czasie pandemii w szczególnej sytuacji znajdują się dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które nie mogą korzystać z pomocy udzielanej w świetlicach socjoterapeutycznych. Zawieszona jest również bezpośrednia forma pomocy w placówkach leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych, grupach terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy domowej.

Rozwiązania wspierające osoby z niepełnosprawnościami podczas epidemii koronawirusa

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia znak osoby niepełnosprawnej namalowany na asfalcie.
Fot: www.pixbay.com

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która została przyjęta przez Sejm 31 marca br., zakłada wiele nowych rozwiązań. Pozwolą one pracodawcom zapewnić wynagrodzenia dla niepełnosprawnych pracowników i utrzymać miejsca pracy na czas zawieszenia działalności czy zmniejszenia przychodów.

 

Rekompensata dla pracowników

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

 

Aby uzyskać rekompensatę pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej powinien złożyć wniosek o rekompensatę do właściwego ze względu na siedzibę zakładu aktywności zawodowej oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek o rekompensatę składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, za okres przestoju w działalności zakładu lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu. Rekompensatę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rekompensatę. Rekompensata wypłacana jest ze środków PFRON. Stamtąd też wydawana jest decyzja o wysokości rekompensaty albo odmowa wypłaty. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu PFRON.

 

WTZ, ZAZ, CIS, KIS, ŚDS, KS

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz działania Zakładów Aktywności Zawodowej, nie ulega obniżeniu, w związku z zawieszeniem działalności warsztatu czy przestojem działalności zakładu na skutek przeciwdziałania COVID-19.

 

Ponadto wojewoda może wydać polecenie podmiotowi prowadzącemu centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej, o zawieszenia zajęć na czas oznaczony. Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej nie ulega obniżeniu w związku z zawieszeniem zajęć. Uczestnikowi CIS przysługuje świadczenie integracyjne, w pełnej wysokości za czas zawieszenia zajęć.

 

W przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym trudnym czasie, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów ich prowadzenia.

 

Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy jest obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób posiadających decyzje o skierowaniu oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Klubu Samopomocy, jest obliczana jako iloczyn statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa.

 

Koszty działania Zakładów Aktywności Zawodowej zorganizowanych w formie samorządowych zakładów budżetowych mogą być dofinansowane przez dotację podmiotową od organizatora.

 

Wyższa kwota bazowa

Nowa ustawa zakłada podwyższenie:

  • podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł,
  • podstawy kwoty bazowej na osoby stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200 zł,
  • dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 1200zł,
    w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 900 zł, w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dodatku w postaci 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

 

Wydatkowanie niezgodne z przepisami – co wtedy?

W przypadku wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnie z przepisami albo w razie nieprzekazania środków na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku uzyskania tych środków pracodawca jest obowiązany do dokonania:

1) zwrotu 100% kwoty tych środków na zakładowy fundusz aktywności oraz

2) wpłaty w wysokości 30% tych środków na Fundusz.

 

Na równi z niezgodnym przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji traktuje się nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji środków funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu, z tym że kwota wpłaty jest równa 30% kwoty środków funduszu rehabilitacji

 

Prezes Zarządu Funduszu może dokonać przesunięć przewidzianych w planie finansowym Funduszu kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz finansowanie nowych nieprzewidzianych w planie finansowym zadań w przypadku wprowadzenia ich ustawą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji

Środki z funduszy będą mogły być przeznaczone na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia lub na pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących pracownikami lub byłymi pracownikami.

W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, na powyższe cele będzie można przeznaczyć:

- kwotę do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

- kwotę do 20% zakładowego funduszu aktywności

- do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na wymienione fundusze.

 

Warunkiem przeznaczenia środków jest uzyskanie zgody dysponenta Funduszu. W przypadku nieuzyskania zgody, dysponent jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty. Dysponent zamierzający wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

W celu dokładnego zapoznania się z zapisami w sprawie dopłat dla pracowników niepełnosprawnych oraz zmianach w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym odsyłamy do Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz.  poz. 568).

view szablon artykułu