Dzień Chorób Rzadkich - 28.02.2021 [ARTYKUŁ]

Czy wiedzieliście, że w ostatni dzień lutego przypada Dzień Chorób Rzadkich? To święto mające na celu podniesienie świadomości o chorobach rzadkich i ich wpływie na życie pacjentów.

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień NGO! [ŻYCZENIA]

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych obchodzony jest corocznie 27 lutego. Został ustanowiony przez brytyjską organizację humanitarną Marcis Liors Skadmanis, natomiast oficjalnie uznany przez Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego w dniu 17 kwietnia 2010 r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. MOPR w Gdańsku udziela wsparcia [INFORMACJA]

W dniach 22–28 lutego 2021 roku obchodzimy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W związku z Tygodniem przypominamy, że wśród podmiotów oferujących pomoc osobom potrzebującym jest między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, który wraz z organizacjami pozarządowymi umożliwia skorzystanie z bezpłatnego wsparcia prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego.

Po posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych [RELACJA]

W poniedziałek 15 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Ze względu na sytuację epidemiczną, posiedzenie odbyło się w formule on-line.

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 [INFORMACJA]

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030. Konsultacje potrwają od 15 lutego do 16 marca br.

Rada Ministrów za poprawą sytuacji pracowników socjalnych [INFORMACJA]

We wtorek 9 lutego 2021 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W projekcie zawarte zostały rozwiązania na rzecz poprawy sytuacji pracowników socjalnych, jak zwiększenie dodatków za pracę w terenie dla tychże pracowników, zniesienie odpłatności dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia czy zaostrzenie kar za nielegalne placówki.

W dniach 8-14 lutego trwa akcja „Róża od Świętego Walentego” [INFORMACJA]

W ramach tegorocznej akcji, które z uwagi na zagrożenie epidemiczne przyjęło formułę online, zaplanowano szereg wydarzeń w tym między innymi warsztaty, webinary oraz koncert.

Spotkanie on-line dla NGO dotyczące Umowy Partnerstwa 2021-2027 [INFORMACJA]

Zapraszamy na spotkanie środowisk pozarządowych poświęcone ustaleniom przyjętym przez Rząd RP w projekcie tzw. Umowy Partnerstwa, która przesądza o podziale środków finansowych w budżecie UE pomiędzy poszczególne województwa w latach 2021-2027. Spotkanie odbędzie się przy pomocy platformy ZOOM w dniu 10 lutego 2021 roku o godzinie 11:00.

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia i grupy wsparcia online dla opiekunów rodzinnych! [INFORMACJA]

Fundacja Hospicyjna, Hospicjum Dutkiewicza oraz Fundacja Agora zapraszają na bezpłatne szkolenia i grupy wsparcia online dla opiekunów rodzinnych. Spotkania odbywać się będą na platformie ClickMeeting.

Zagrożenie epidemiologiczne [AKTUALIZACJA]

Zdjęcie poglądowe. Kobieta w maseczce.
Fot. Pixabay.com

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, informujemy iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku we współpracy z Wojewodą Pomorskim wspiera działania organizacyjne prowadzone przez gminy i powiaty w zakresie pomocy społecznej. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną ROPS deklaruje możliwość współpracy na rzecz wsparcia samorządów lokalnych, w których sytuacja będzie tego wymagała.


Przypominamy, iż na zarażenie koronawirusem szczególnie narażone są osoby starsze i obciążone innymi chorobami np. układu krążenia, układu oddechowego czy przyjmujące leki obniżające odporność. Ponadto, z uwagi na charakter realizowanych zadań, pracownicy takich podmiotów jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodziny, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, placówki dla osób bezdomnych (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie) oraz inne instytucje publiczne i organizacje pozarządowe oferujące wsparcie osobom wykluczonym społecznie powinny zastosować szczególne środki bezpieczeństwa w swojej pracy.

 

ROPS odwołuje planowane na marzec wydarzenia

Informujemy również, że wszystkie zaplanowane do końca marca br. wydarzenia organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku zostają odwołane. O nowych terminach odwołanych wydarzeń poinformujemy wkrótce.

 

Aktualne informacje dot. zagrożenia

Więcej informacji o bieżącej sytuacji wynikającej z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym o sposobach reagowania, znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku pod adresem: www.koronawirus.pomorskie.eu

 

Komunikat specjalny MRPiPS 

Z uwagi na zagrożenie spowodowane koronawirusem, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało komunikat specjalny skierowany do Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego. Treść komunikatu znajduje się poniżej.

 

 1. Kierownicy podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ich pracownicy powinni zapoznać się i stosować podstawowe zasady dotyczące przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS CoV-2 dostępne na stronach www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz www.gis.gov.pl/ .
 2. Podmioty prowadzące centra i kluby integracji społecznej powinny zapewnić pracownikom i uczestnikom dostęp do niezbędnych środków higienicznych.
 3. W ciągu najbliższych 21 dni działania realizowane w podmiotach zatrudnienia socjalnego powinny zostać zaplanowane w taki sposób, aby ograniczyć zajęcia (szkolenia warsztaty itp.), w których w jednym czasie i miejscu spotykać się będzie większa grupa uczestników.
 4. Czas uczestnictwa w zajęciach centrum powinien zostać ograniczony do 6 godzin na dzień. Jednocześnie godziny rozpoczęcia i zakończenia uczestnictwa powinny być planowane w taki sposób aby ograniczyć przemieszczanie się uczestników w celu dotarcia na zajęciach w godzinach szczytów komunikacyjnych.
 5. Wszyscy osoby uczestniczące w zajęciach w podmiotach zatrudnienia socjalnego powinny zostać poinformowane o niezbędnych zasadach zachowania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia, a także o czynnikach ryzyka mogących świadczyć o zachorowaniu.
 6. Jeżeli kierownik lub pracownicy podmiotu zatrudnienia socjalnego wiedzą, że któryś z uczestników centrum lub klubu spełnia 3 warunki świadczące o podwyższonym ryzyku zachorowania tj.:     
 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywał na obszarach objętym wirusem bądź miał kontakt z osobą zarażoną,
 • ma podwyższoną temperaturę,
 • ma kaszel i duszności,

powinni poinformować taką osobę o konieczności niezwłocznego skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Lista stacji jest dostępna na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/mapa/

 1. Jeżeli taka osoba uczestniczyła w ciągu ostatnich 14 dni w zajęciach w podmiocie zatrudnienia socjalnego, kierownik lub pracownicy takiego podmiotu powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie inne osoby uczestniczące w zajęciach (w tym kadrę PZS), które mogły mieć kontakt z osobą, o której mowa powyżej. Osoby takie powinny obserwować swój stan zdrowia i w miarę możliwości pozostać w domach, a w przypadku wystąpienia objawów niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z coronawirusem należy kontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią NFZ pod nr tel. 800 190 590.

Informujemy również że obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w których planowane jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiający czasowe zawieszenia działań podmiotów zatrudnienia socjalnego.

 

Komunikat Wojewody Pomorskiego

Poniżej załączamy treść komunikatu specjalnego Wojewody Pomorskiego dotyczącego szczególnych działań związanych z zagrożeniem koronawirusem. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam starostom powiatów, wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

 

Zalecenia dla seniorów oraz osób pomagającym osobom starszym

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z zaleceniami przygotowanymi przez Departament Zdrowia Urządu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczącymi seniorów oraz osób pomagającym osobom starszym. 

 

 • Zalecenia dla osób chcących pomagać seniorom w obliczu zagrożenia koronawirusem: 

 

Seniorzy  oraz osoby przewlekle chore (m.in. na choroby serca, płuc czy na cukrzycę) są grupami najbardziej narażonymi na ciężki przebieg COVID-19. W związku z tym należy ich objąć szczególną opieką i w miarę możliwości chronić przed możliwym kontaktem z koronawirusem.

 

Jeżeli masz wśród swoich bliskich osoby starsze, niepełnosprawne lub przewlekle chore, możesz im pomóc poprzez stosowanie następujących zasad:

1.Dowiedz się jakie leki przyjmują i zaoferuj swoją pomoc w ich uzyskaniu.

2.Upewniaj się, czy mają wystarczającą ilość jedzenia i niezbędnych wyrobów medycznych i przygotuj plan awaryjny.

3.Zaopatrz się w trwałe produkty spożywcze, aby zminimalizować konieczność wizyt w sklepach.

4.Jeżeli twój bliski przebywa w placówce opiekuńczej, monitoruj sytuację, zapoznaj się z protokołem postępowania na wypadek epidemii.

5.Często myj ręce

6.Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

[Powyżej infografika wskazująca na główne zalecenia w związku z zagrożeniem koronawirusem dla osób pomagającym seniorom.]

 

 • Zalecenia dla seniorów:

 

Seniorze!

Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa stosując następujące zasady:

 

1.Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych do minimum

2.Poproś bliskich/sąsiadów o pomoc w zakupach, zaopatrzeniu w leki, załatwienie spraw urzędowych/pocztowych

3.Często myj ręce

Używaj wody i mydła, a jeżeli nie masz takiej możliwości, dezynfekuj je przy pomocy płynów/żelów na bazie co najmniej 60% alkoholu

4.Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

5.Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Przecieraj stoły, klamki, poręcze, włączniki światła i inne często dotykane miejsca przy użyciu wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego

6.Nie korzystaj z telefonu komórkowego podczas spożywania posiłków i regularnie go dezynfekuj

7.Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osoby u której występują objawy grypy lub przeziębienia

8.Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (którą następnie natychmiast wyrzuć do zamkniętego kosza) i niezwłocznie umyj ręce

9.Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Unikaj wysoko przetworzonej żywności, jedz codziennie minimum 5 porcji warzyw i owoców i wypijaj ok. 2 litry wody.

10.Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat koronawirusa i obecnej sytuacji epidemiologicznej śledź informacje na oficjalnych stronach internetowych (Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego)

 

[Powyżej infografika wskazująca na główne zalecenia w związku z zagrożeniem koronawirusem dla seniorów.]

 

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki 13 marca br. ogłosił stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Decyzja jest spowodowana coraz większą liczbą zakażonych koronawirusem.

Co oznacza wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego w praktyce ?

 • zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób (w tym państwowych i religijnych);
 • kontrole na granicach;
 • zamknięte granice kraju dla obcokrajowców (poza osobami stale mieszkającymi pracującymi w Polsce);
 • polscy obywatele wracający do kraju muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie;
 • w nocy z soboty na niedzielę zostają zawieszone międzynarodowe loty i połączenie kolejowe (transport wewnątrz kraju zostaje bez zmian);
 • utrzymane zostaną loty czarterowe, aby Polacy mogli wrócić do kraju;
 • granice będą otwarte dla przepływu towarów;
 • zawieszona zostaje działalność klubów, pubów, restauracji i kasyn – lokale mogą świadczyć usługi „na wynos";
 • w galeriach handlowych będą otwarte jedynie apteki, drogerie, pralnie i sklepy spożywcze
 • poza galeriami ograniczenie nie obowiązuje – sklepy, banki, placówki finansowe będą działać normalnie.

 

Polecenia Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2020 r.

 • Poniżej t​​​​reść polecenia nr 1. 

Polecam:

1) podjęcie działań przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu mających na celu przygotowanie miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania,

2) podjęcie działań przez podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, mających na celu przygotowanie Domów Pomocy Społecznej na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;

3) podjęcie działań przez gminy, mających na celu ochronę przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z nich korzystających.

 

W załączeniu do stosowania:

Załącznik nr 1 - Instrukcja dotycząca sposobu organizacji placówek zapewniających schronienie (SOW, OIK, domy dla matek z małoletnimi dziećmi, ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu);

Załącznik nr 2 - Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; 

Załącznik nr 3 - Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną;

Załącznik nr 4 - Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Do pobrania: Treść polecenia nr 1 oraz załączniki [wersja: .pdf; waga pliku: 208KB]

 

 

 • Poniżej t​​​​reść polecenia nr 2. 

Polecam:

1) koordynację współpracy służb patrolujących (Policja, PSP we współpracy z OSP
będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Straż Miejska) z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz stacji sanitarnoepidemiologicznych, polegających w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem, w celu sprawnego
przeprowadzenia działań związanych z diagnozą i ewentualnym leczeniem
lub kwarantanną;

2) podjęcie działań przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki
wsparcia osób bezdomnych (np.: schroniska dla bezdomnych, noclegownie itp.),
mających na celu przygotowanie miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki
pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;

3) współpracę właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz stacjom
sanitarno-epidemiologicznym z organizacjami, które zadeklarowały pomoc żywnościową (Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Odra-Niemen) oraz PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Strażą Miejską i Policją w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie, pomocy żywnościowej;

4) wskazanie przygotowanych przez starostów obiektów jako miejsc pełniących funkcję
kwarantanny zbiorowej.

 

W załączeniu do stosowania:

Załącznik nr 1 - Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia
osobom bezdomnym;

Załącznik nr 2 - Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych
kwarantanną;

Załącznik nr 3 - Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Do pobrania: Treść polecenia nr 2 oraz załączniki [wersja: .pdf; waga pliku: 191KB]

 

Komunikat dla podmiotów zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 z dnia 19.03.2020 r.

Poniżej znajduje się treść komunikatu przekazanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 • Wypłata świadczeń integracyjnych

W MRPiPS toczą się obecnie prace nad rozwiązaniami prawnymi (zmiany w tzw. specustawie dotyczącej przeciwdziałania COVID-19), które pozwolą wypłacić uczestnikom CIS  świadczenia integracyjne w niezmienionej wysokości za okres zawieszenia zajęć. Rozwiązania te pozwolą wypłacić świadczenia w pełnej wysokości także w przypadku, w którym do zawieszenia zajęć w CIS doszło przed wejściem w życie nowych przepisów.

Do momentu wejścia w życie opracowywanych rozwiązań legislacyjnych, w zakresie wyliczania wysokości świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom zajęć w centrach integracji społecznej należy stosować obowiązujące przepisy, w szczególności art. 15 ust. 6-7a ustawy o  zatrudnieniu socjalnym, traktując nieobecność uczestników spowodowaną zawieszeniem zajęć (w tym opieką nad dzieckiem do lat 8) jako nieobecność usprawiedliwioną. Po wejściu w życie nowych przepisów kierownicy CIS będą mogli złożyć korektę wniosku o refundację świadczeń integracyjnych.

 

 • Zapewnienie funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego

Wskazane powyżej zmiany prawne obejmować będą również zabezpieczenie na dotychczasowym poziomie dofinansowania działalności CIS i KIS. Zachowanie dotacji na dotychczasowym poziomie powinno umożliwić w pierwszej kolejności wypłatę wynagrodzeń pracownikom PZS.

 

 • Kontynuowanie działalności przez centra integracji społecznej

CIS prowadzone przez organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe oraz spółdzielnie socjalne, które funkcjonują i prowadzą działania mogące przyczyniać się do ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń lub minimalizowania negatywnych skutków epidemii (np. przygotowywanie posiłków dla osób w kwarantannie, produkcja odzieży ochronnej), powinny stosować się do zaleceń GIS oraz zapewnić spełnianie następujących warunków:

 1. kontynuowanie produkcji lub świadczenia usług wynika z realnych potrzeb zgłaszanych przez osoby dotknięte negatywnymi skutkami epidemii lub instytucje zajmujące się ograniczaniem tych skutków,
 2. osoby zaangażowane do działalności wytwórczej będą miały zapewnione odpowiednie warunki pracy, w szczególności dostęp do odpowiednich środków czystości,
 3. warsztaty powinny być zorganizowane tak, aby unikać koncentracji wielu uczestników w tym samym czasie i miejscu,
 4. z realizacji działań powinny zostać wyłączone osoby znajdujące się w grupach ryzyka (np. niepełnosprawni, osoby starsze, osoby przewlekle chore).

 

 • Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło we wtorek pakiet rekomendacji, które mają pomóc podmiotom realizującym projekty współfinansowane EFS (https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-efs). Rozwiązania te to m.in.: możliwość finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym, możliwość dokonania zmiany we wnioskach o dofinansowanie i umowach, wydłużenie terminów składania wniosków o płatność.

 

 • Wsparcie PZS w ramach EFS

W MRPiPS oraz w MFiPR trwają prace nad przygotowaniem instrumentów współfinansowanych ze środków europejskich, które pomogłyby podmiotom ekonomii społecznej w minimalizowaniu negatywnych konsekwencji obecnej sytuacji epidemiologicznej. Wśród planowanych rozwiązań znajdować się będą zwrotne i bezzwrotne formy wsparcia umożliwiające podtrzymanie zdolności do wznowienia działalności.

 

 • Wsparcie dla III sektora

Obecnie toczą się także prace nad pakietem rozwiązań adresowanych do organizacji pozarządowych, z których skorzystać będą mogły także podmioty zaliczane do tego sektora, które prowadzą PZS. Aktualne informacje na ten temat publikowane będą na stronie www.niw.gov.pl.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu w ramach resortowego programu pn. Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo.

Z uwagi na obecną sytuację, rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu pn.: Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo - edycja 2020 nastąpi w późniejszym terminie.

 

 • Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

MRPiPS na bieżąco przekazuje i będzie przekazywał Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej informacje nt. pojawiających się instrumentów pomocowych dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym.

 

 • Informacje

Zachęcamy do śledzenia kanałów komunikacyjnych Ministerstwa tj.

https://pl-pl.facebook.com/mrpipsRP/

https://pl-pl.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/

 

Polecenie Wojewody Pomorskiego z 25 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

POLECAM

Starostom, Prezydentem Miast, Burmistrzom, Wójtom czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r., działających na terenie województwa pomorskiego:

 • placówek wsparcia dziennego,
 • centrów integracji społecznej,
 • klubów integracji społecznej,
 • dziennych domów i klubów seniora,
 • środowiskowych domów samopomocy,
 • warsztatów terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej z dnia 26.03.2020 r.

W odpowiedzi na liczne apele środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ze względu na trudną sytuację uczestników zajęć CIS, które zostały zawieszone na podstawie polecenia odpowiedniego wojewody w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej informuje:

 

Centra integracji społecznej wypłacają świadczenie integracyjne za miesiąc marzec w pełnej wysokości (w przypadku okresu próbnego 50%) uczestnikom zajęć, którzy w okresie ich zawieszenia przez wojewodę:

 1. wyrażali gotowość uczestniczenia w zajęciach;
 2. przebywali na opiece nad dzieckiem do lat 8;
 3. przebywali na kwarantannie.

 

Następnie CIS składają do właściwego organu samorządu terytorialnego wnioski o refundację świadczeń za miesiąc marzec 2020 r. wraz z listami obecności, na których dokonują adnotacji informującej o nieobecności spowodowanej zawieszeniem zajęć.

Jeżeli uczestnik podczas zawieszenia zajęć przez wojewodę przebywał na zwolnieniu lekarskim do wyliczenia wysokości świadczenia integracyjnego stosuje się art. 15 ust. 7a ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

 

Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możlwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotniej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii z dnia 01.04.2020 r.

PZS, które do tej pory funkcjonują lub chciałyby kontynować zajęcia, mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o niezawieszanie zajęć.

Wojewoda może wstrzymać się z decyzją o niezawieszaniu zajęć w PZS, które:

 • mogą zapewnić organizację prowadzenia działalności, która zapewnia bezpieczne warunki pracy i uczestnictwa
 • wykonują działalność mającą znaczenie dla przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii 

[Poniżej grafika przedstawiająca pełną treść informacji]

 

 

Instrukcja dla podmiotów pieczy zastępczej, zwłaszcza placówek opiekuńczo- wychowawczych w sytuacji rozpowszechniania się choroby COVID – 19

 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do przejęcia funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez w stosunku do swoich wychowanków w przypadku zawieszenia działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych lub w przypadku powrotu wychowanków z tych placówek;
 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wprowadzanych w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w stosunku do wychowanków powracających z wyżej wymienionych placówek, jak również pozostałych wychowanków przebywających w placówce czy też rodzinnej formie pieczy zastępczej;
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii zabezpieczenia dzieci przed zarażeniem COVID-19, zaleca się ściśle współpracować z właściwymi terytorialnie służbami sanitarnymi;
 4. W związku z wejściem w życie z dniem 25 marca br. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493), zawierającym wytyczne odnośnie metod i technik nauczania na odległość oraz innych form realizacji zadań edukacyjnych zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć edukacyjnych przez dyrektorów placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze;
 5. Podjęcie skutecznych działań w celu uniemożliwienia wstępu na teren placówek osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności podmiotu (odwiedziny), a także – informowanie małoletnich z tych placówek o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

Załączniki do pobrania:

 

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego - 20.05.2020 r.

W związku z możliwością realizacji po 24 maja dotychczas zawieszonych zajęć lub działalności w placówkach pobytu dziennego:

 •  placówkach wsparcia dziennego,
 • dziennych domach i klubach seniora,
 • dziennych domach pomocy,
 • środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • podmiotach zatrudnienia socjalnego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Państwową Inspekcją Sanitarną wydało szereg rekomendacji, wsród których są między innymi:

 1. zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania
 2. stosowanie osłon ust i nosa ,rękawiczek jednorazowych, albo preparatów do dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwych fartuchów z długim rękawem, wiązanych z tyłu (w razie wykonywania czynności pielęgnacyjnych)
 3. umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 roku życia
 4. umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym
 5. promowanie zasad i informacji odnosnie higieny wśród uczestników
 6. regularne wietrzenie pomieszczeń
 7. regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć (klamki, framugi i skrzydła drzwi, poręcze, blaty, opacia krzeseł, klawiatury, włączniki świateł, telefony itd.)
 8. bieżąca dezynfekcja toalet

Należy podkreślić, iż w zajęciach dziennych placówek mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe. Wznowienie działalności placówek od 24 maja jest jedynie wskazówką, nie przymusem - placówki mogą być otwarte później. Najważniejsze jest zdrowie podopiecznych i pracowników.

Pełna treść zaleceń dostępna jest do pobrania poniżej.

 

Załączniki do pobrania:

 

Komunikat Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 22.10.2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, właściwy wojewoda może zawiesić zajęcia w podmiotach zatrudnienia socjalnego (PZS). Jednocześnie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i wkład PZS w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii, istnieje możliwość poinformowania wojewody o realizacji takich działań. Wojewoda może zdecydować, czy dalsze funkcjonowanie podmiotu jest uzasadnione. W takiej sytuacji sposób organizacji działań PZS powinien uwzględniać wytyczne obowiązujące
w strefie czerwonej, a także rekomendacje dotyczące zasad sanitarnych. Wojewoda może podjąć również decyzję o niezawieszaniu zajęć w centrach i klubach integracji społecznej, które zapewnią prawidłową realizację działań reintegracyjnych w formie zdalnej.

 

Załącznik do pobrania:

view szablon artykułu