Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2016

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Podczas obrad XXXVI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 19 czerwca br. Radni Sejmiku przyjeli informację dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016.

Zgodnie z art.16a ustawy o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy województw mają obowiązek przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej. Sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ocenę organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego muszą przedstawić do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Ocena dotyczy osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzajów ich problemów oraz ich rozkładu ilościowego. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej obejmuje w szczególności dane dotyczące:

 • Sytuacji demograficznej i społecznej;
 • Infrastruktury społecznej;
 • Osób i rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia;
 • Kadry pomocy społecznej;
 • Nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący;
 • Zasobów instytucjonalnych;
 • Współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • Aktywności projektowej.

Ponadto, mając na uwadze stale zmieniające się w regionie potrzeby, dokument ten został rozszerzony o szczegółowe dane dotyczące infrastruktury społecznej przeznaczonej dla osób starszych, oraz o dane dotyczące ekonomii społecznej. Poniższe opracowanie, które oddajemy do państwa rąk jest dokumentem opracowanym na podstawie narzędzia bazodanowego stworzonego według koncepcji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Elektroniczna wersja narzędzia umieszczona w Centralnej Aplikacji Statystycznej pozwala w zamierzeniu  na całościową ocenę zasobów pomocy społecznej w gminach, powiatach i województwach. Jest to narzędzie o charakterze wspomagającym zbieranie  i analizę danych niezbędnych z punktu widzenia przygotowania dokumentu.

Wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej w województwie pomorskim przy sporządzaniu „Oceny" wykorzystały w/w narzędzie. Dane przekazywane przez OPS i PCPR w zakresie tabel formularza OZPS, zostały automatycznie agregowane na poziom województwa (ROPS). Obsługa na tym  poziomie sprowadziła się do weryfikacji poprawności przesłanych danych, z ewentualnym wykorzystaniem ścieżki ich korygowania. Niniejsze opracowanie  stanowi analizę danych na poziomie województwa, wraz z kluczowymi rekomendacjami, na najbliższe lata. Przy sporządzaniu Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla województwa pomorskiego poza sprawozdaniami z gmin i powiatów wykorzystano również dane pochodzące z:

 • Banku danych lokalnych GUS;
 • Sprawozdania resortowe MPiPS 03R, MPiPS 05, CIS; WRiSPZ;
 • Rejestry KRS, PUW;
 • Dane własne ROPS.

Do pobrania:
Dokument: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2016

view szablon artykułu