Otwarty konkurs ofert: "Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na rzecz integracji imigrantów" - rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W ramach konkursu Województwo Pomorskie, dofinansuje w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zadanie:  

Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na rzecz integracji imigrantów

1. Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2  do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu.  

2. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu http://witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

3. Formularz oferty w serwisie witkac.pl jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300   czy Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) i stanowi załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Prawidłowo wypełniona oferta winna być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta.   

4. Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w


Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
w godzinach: 7.45-15.45

lub
wysłać pocztą lub pocztą kurierską na adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.


Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać

„Konkurs w zakresie podnoszenia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na rzecz integracji imigrantów - NIE OTWIERAĆ".

5. Ofertę należy złożyć:

a)   elektronicznie w systemie Witkac.pl  - do 15.02.2018 r. do godz. 23:59:59 
b)   w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami - do 16.02.2018 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu!

6. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację w/w. zadania.


Załączniki:
1.    Uchwała
2.    Ogłoszenie konkursu
3.    Wzór oferty
4.    Karta oceny

Uchwała Nr 190/308/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 II 2018 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania

view szablon artykułu