Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą:

Fot. ©Depositphotos/Katkov

„Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2018"

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie.

UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Termin składania ofert (w obydwu formach – zarówno elektronicznej jak i papierowej) upływa z dniem 29 grudnia 2017 r., o godzinie 15:45

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7:45-15:45. lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

UWAGA: O zachowaniu terminu złożenia oferty w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oferty w formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przed upływem wskazanego wyżej terminu.

Na kopertach zawierających oferty w formie papierowej należy dopisać: KONKURS „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2018" – NIE OTWIERAĆ!"

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: Paweł Jęcek, Referat Sportu, tel. (58) 32 68 849 lub e-mailowy: p.jecek@pomorskie.eu

W załączeniu: pełna treść ogłoszenia (do pobrania), 

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 61/299/18 z dnia 18 stycznia 2018 r., otwartego konkursu ofert. Lista beneficjentów (do pobrania)

view szablon artykułu