Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 kwietnia podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wsparcie Gdańska dla mieszkańców doświadczających przemocy domowej [INFORMACJA]

Miasto Gdańsk informuje o możliwościach uzyskania nieodpłatnej pomocy przez swoich mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie.

Środki na wsparcie dla placówek całodobowych w związku z epidemią COVID-19. Rusza projekt Pomorskie S.O.S

Województwo Pomorskie uruchamia specjalny instrument wsparcia w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia będą pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjów. Dodatkowe środki przekazane zostaną instytucjom świadczącym na co dzień wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale chorym oraz w podeszłym wieku w formie grantów. Wszystko możliwe będzie dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej odbywających kwarantannę w pracy [INFORMACJA]

W związku z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 28.04.2020, pracownicy pomocy społecznej odbywający kwarantannę w pracy będą zachowywać prawo do pełnego wynagrodzenia.

Reintegracja w czasach zarazy? O sytuacji pomorskich podmiotów reintegracyjnych podczas epidemii COVID-19 [ARTYKUŁ]

W sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, obejmujące pięć głównych grup. Pisaliśmy dotąd jak obecna sytuacja wywołana przez koronawirusa oddziałuje na jedną z tych grup – przedsiębiorstwa społeczne. W tym tekście skupiamy się na innej z grup – podmiotach reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formy te mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Zaliczają się do nich Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej. Jak wygląda sytuacja tych podmiotów w województwie pomorskim?

Wsparcie psychologiczne w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ [INFORMACJA]

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje możliwość bezpłatnej konsultacji z psychologiem. Konsultacje dostępne są codziennie, przez całą dobę, pod bezpłatnym numerem telefonu.

Zakup produktów lub usług PES związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 [INFORMACJA MRPiPS]

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej (PES), w szczególności przedsiębiorstwa społeczne (PS), które oferują produkty lub usługi mogące przyczynić się do zwalczania skutków epidemii COVID-19, zachęcamy do zgłaszania się do właściwych terytorialnie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Leczenie uzależnień – świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych [STANOWISKO NFZ]

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada możliwość udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przy zachowaniu odpowiednich warunków, o których poniżej.

Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii [WYTYCZNE PARPA]

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi ze strony samorządów gminnych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia stanowisko w sprawie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii koronawirusa.