Otwarty konkurs ofert: "Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na rzecz integracji imigrantów" - rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Bezpłatne superwizje dla specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Prowadzenie superwizji dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

III posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

15 stycznia 2018r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na III posiedzeniu spotkali się członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs dla gmin z terenu województwa pomorskiego „Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną”

Konkurs organizowany jest na podstawie założeń projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Rekrutacja na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

specjalność praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy