Przejdź do komentarzy

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął zakres uzgodnień projektów 6.2.2 + 7.3 RPO WP. Rusza nabór wniosków o dofinansowanie

We wtorek 30 marca br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie uzgodnienia zakresów zintegrowanych projektów w obszarze usług społecznych i infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do 19.02 można ubiegać się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 w dziedzinie infrastruktura społeczna [INFORMACJA]

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 uczestniczących w ocenie strategicznej projektów w dziedzinie Infrastruktura społeczna. Zgłoszenia przyjmowane są do 19.02 br.

Komunikat dot. naboru fiszek projektowych. Nowy termin do 26.10!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), w związku z ogromnym zainteresowaniem oraz różnorodnością pomysłów na realizację potencjalnych projektów w obszarze Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w powiązaniu z Działaniem 7.3 Infrastruktura społeczna, przedstawianych przez podmioty świadczące usługi społeczne na terenie województwa pomorskiego, uprzejmie informuje, że istnieje możliwość składania fiszek nie spełniających warunku minimalnej wartości projektu dla Działania 7.3, która zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP wynosi 2 mln złotych.

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu uzgodnień projektów zintegrowanych dot. rozwoju infrastruktury i usług społecznych w ramach RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) planuje ogłoszenie naboru na realizację projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w powiązaniu z Działaniem 7.3 Infrastruktura społeczna. Przyjęta formuła oznacza, że każdy podmiot biorący udział w naborze realizować będzie dwa projekty:

NAGRANIE Z PRZEBIEGU SPOTKANIA INFORMACYJNEGO [09.09.2020 r.]

 

 

Najczęściej zadawane pytania FAQ  – projekty zintegrowane 6.2.2 i 7.3

Jeśli chodzi o potencjał finansowy Wnioskodawcy, czy są wymagania odnośnie Lidera? Fundacja, która ma być Liderem ma średnio roczny obrót w wysokości 150 000,00 zł. Drugi partner społeczny ma również obrót na podobnym poziomie. Nasza Gmina natomiast za poprzedni rok wykazała 236 248 376,78 zł. Czy w projekcie 6.2.2. potencjał finansowy Lidera nie może być niższy od jakiegoś pułapu, czy też ważny jest potencjał finansowy partnera o najwyższym potencjale finansowym?

Odpowiedź

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/zasady-wdrazania-rpo-wp-2014-2020-z-2-kwietnia-2019-r-

Zgodnie z punktem G.2 „Instrukcji wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" będącą załącznikiem nr 1.11 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020"

Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera/ów) – z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku porównania rocznego poziomu wydatków z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów za ostatni zamknięty rok obrotowy, wykazane obroty Wnioskodawcy muszą stanowić co najmniej 50% rocznych wydatków w projekcie. W sytuacji, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.

W działaniu 7.3 –  w przypadku, gdy Gmina chce przekazać działkę będącą własnością Gminy, pod budowę budynku przeznaczonego na wsparcie seniorów i ich opiekunów (Klub seniora, miejsca dziennego pobytu) – czy wartość te4j działki może stanowić wkład własny do projektu?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią pkt 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny, z zastrzeżeniem pkt 8.

Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu,

lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

Wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finansowanie).

Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są następujące:

a) wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innymi dokumentami pod warunkiem, że przewidują to zasady PO oraz z zastrzeżeniem spełnienia

wszystkich warunków wymienionych w tym podrozdziale,

c) wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,

d) wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,

e) w przypadku wykorzystania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na rzecz projektu, ich wartość określana jest proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania w projekcie, z uwzględnieniem zapisów podrozdziału 6.12,

f) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego

rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność (termin ważności sporządzonego dokumentu określa ww. ustawa),

g) jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z funduszy strukturalnych lub FS oraz innych środków publicznych (krajowych) nie będących wkładem własnym beneficjenta, nie może przekroczyć wartości

całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

Kwota dofinansowania dla

projektu z funduszy oraz innych             rzeczywiste całkowite            wkład

środków publicznych (krajowych)    ≤   wydatki kwalifikowalne   –    niepieniężny

Pamiętając, że łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości bądź prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wiadomo, że w projekcie zintegrowanym będą realizowane dwa projekty 6.2.2. i 7.3. Wiadomo, że część działań 6.2.2. będzie można wprowadzić po zrealizowaniu projektu inwestycyjnego, tak jak w naszym przy6padku realizacja usług w formie dziennego pobytu dla seniorów. Jednak sąsiedzkie usługi połączone z teleopieką mogą być wdrożone niezależnie od projektu inwestycyjnego, gdyż są to usługi realizowane w miejscu zamieszkania ostatecznych odbiorców. Czy takie podejście jest prawidłowe?

Odpowiedź

Jeśli wykażą Państwo, że takie działania, tj. usługi sąsiedzkie połączone z teleopieką wynikają z diagnozy lokalnej i jednocześnie są komplementarne, powiązane i zintegrowane z założeniami projektu w ramach Działania 7.3 to oczywiście nikt nie podważy zasadności ich realizacji w ramach projektu z zakresu 6.2.2 w planowanym konkursie. Przygotowując założenia projektu dot. usług społecznych należy mieć przede wszystkim na uwadze zachowanie spójności pomiędzy projektami zintegrowanymi.

Czy będzie zachowana trwałość projektu jeśli po okresie realizacji projektu tj działań miękkich (będą to najprawdopodobniej usługi wytchnieniowe) zostanie w tym budynku utworzony SDS , którego nie ma w naszym powiecie a jest bardzo potrzebny.

Odpowiedź

Trwałość miejsc świadczenia usług społecznych rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług i powinna zostać zachowana co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Oznacza to,  że  w  przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do  świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W  przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie  ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się  po  usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a  tym samym usługa uruchomiona.

Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez podmiot po projekcie w  okresie trwałości musi być obowiązkowo opublikowana na  stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się  po usługę. Informacja na stronie internetowej, dotycząca trwałości projektu, powinna zawierać co  najmniej takie elementy jak:

  • numer umowy i tytuł projektu,
  • wskazane we wniosku formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości,
  • deklarację instytucjonalnej gotowości do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na  określonym poziomie i w danym okresie czasu (zgodnie z wnioskiem o  dofinasowanie).

Do wniosku końcowego o płatność beneficjent będzie zobligowany dołączyć deklarację dotyczącą umieszczenia ww informacji na stronie internetowej w okresie trwałości projektu.

Spełnienie wymogu trwałości może podlegać kontroli po zakończeniu działań projektowych.

Podsumowując, jeśli w ramach ŚDS będą Państwo oferowali taki zakres usług jaki oferowany był w projekcie, o podobnej jakości, przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu trwałość będzie zachowana.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 -Infrastruktura społeczna.

Instrukcja dostępna do pobrania (.pdf 787 KB)

Jak będzie wyglądała sprawa zaliczek do projektu 7.3?

Odpowiedź

Po podpisaniu Umowy Beneficjent, z zastrzeżeniem dostępności środków na rachunku Płatnika oraz Instytucji Zarządzającej, może otrzymać część dofinansowania w formie zaliczki na pokrycie części wydatków

kwalifikowalnych w ramach Projektu. Przekazanie pozostałej części dofinansowania stanowić będzie refundację wydatków kwalifikowalnych.

Zaliczka może być udzielona na wydatki inwestycyjne (m.in. wydatki na roboty budowlano-montażowe oraz wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia), chyba że Instytucja Zarządzająca wyrazi zgodę na udzielenie zaliczki na inne wydatki. Nie ma możliwości udzielenia zaliczki na wydatki niezwiązane z Projektem. Wydatkowanie środków na inny cel będzie traktowane jako nieprawidłowość i skutkować będzie obowiązkiem zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych zgodnie z Art. 207 UFP.

Zaliczka udzielana jest do wysokości udziału dofinansowania w płatności. Łączna kwota zaliczek udzielonych na realizację Projektu nie może przekroczyć 95% łącznej kwoty dofinansowania Projektu.

Zaliczki przyznawane są na podstawie poprawnego wniosku o zaliczkę złożonego prawidłowo do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem SL2014 co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wykorzystania zaliczki. W momencie składania wniosku o zaliczkę Beneficjent powinien być związany umową z wykonawcą tej części zakresu realizacji Projektu, którego dotyczy wniosek o zaliczkę lub z wykonawcą całego zakresu realizacji Projektu, jeżeli całość Projektu realizowana jest w ramach jednej umowy z wykonawcą.

Przekazanie zaliczki możliwe jest po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w Artykule 4, jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do jego wniesienia.

Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o zaliczkę. Ma prawo odmówić jej udzielania lub zmniejszyć jej wysokość, jeśli uzna, że kwota wnioskowanej zaliczki jest zbyt duża w stosunku do wydatków zaplanowanych w harmonogramie dokonywania wydatków. Zaliczka wypłacana jest na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta prowadzony na potrzeby zaliczki.

Jakie dokumenty będą wymagane do wniosku z działania 7.3, program funkcjonalno-użytkowy, czy projekt budowlany?

Odpowiedź

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie dotyczące zakresu rzeczowego realizacji inwestycji, wymagane przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, właściwe w przypadku tradycyjnego trybu prowadzenia inwestycji oraz trybu „zaprojektuj i wybuduj" to:

  • tabelaryczne zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną (zał. nr 3.1 oraz nr 3.1a do wniosku o dofinansowanie), (zgodnie z wzorem – załącznik nr 3 i 3a do Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Infrastruktura społeczna) wraz z kopią pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia – dla infrastrukturalnego zakresu projektu, który nie jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj";
  • oświadczenie dotyczące realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj" (zał. nr 3.2 do wniosku o dofinansowanie), (zgodnie z wzorem – załącznik nr 4 do ww. instrukcji) oraz program funkcjonalno-użytkowego – dla zakresu projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj".


Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj