Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. Pomorskie pomaga"

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego.

Zadaniem realizowanym przez beneficjenta w ramach projektu będzie udzielanie grantów podmiotom uprawnionym, prowadzącym domy pomocy społecznej na terenie województwa pomorskiego, na następujące działania:

  1. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami,
  2. zapewnienie noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania
  3. zapewnienie tymczasowych miejsc przy każdym DPS na kwarantannę dla pensjonariuszy (m.in. poprzez pokrycie kosztów związanych z noclegiem, wyżywieniem i opieką nad osobami, które znajdować się będą w kwarantannie) - miejsca odbywania 14-dniowej kwarantanny przed przyjęciem do DPS / po powrocie ze szpitala.

Efektem projektu będzie mniejsze ryzyko zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203
Wkład Funduszy Europejskich:
13 051 771,88

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.