Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim swoim działaniem obejmują cztery subregiony: południowy, nadwiślański, słupski oraz metropolitarny. Wśród bogatego katalogu usług, OWES przede wszystkim oferują: usługi prawne, marketingowe oraz księgowe. Prowadzą również doradztwo w szerokim zakresie, m. in. formalno-prawne, zawodowe, psychologiczne, biznesowe, personalne. Ofertę OWES uzupełniają specjalistyczne szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Znak Owes Dobra Robora    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmuje subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów - liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot".
Znak OWES Słupsk Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmuje subregion słupski.
Znak Owes Debrzno Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmuje subregion południowy.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

 


 


 

 

Interesujesz się budowaniem partnerstw między instytucjami? Weź udział w Spotkaniu Subregionalnym w Malborku!

Fot. ©Depositphotos/kasto

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Subregionalne pn.: „Budowanie partnerstw między instytucjami w oparciu o wartości przy realizacji projektów skoncentrowanych na wsparciu danej grupy klientów". Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Termin: 25 września od 10:00 do 13:30
Miejsce: Centrum Kultury i Edukacji SZKOŁA ŁACIŃSKA
ul. Stare Miasto 42 w Malborku

Główne tematy:

I. Wypracowanie standardów partnerskiej współpracy oraz komunikacji w oparciu o wartości

  • Kultura współpracy w praktyce
  • Standardy partnerskiej współpracy
  • Zasady komunikacji w oparciu o wartości

II. Jakie bariery mogą utrudniać funkcjonowanie zespołów zadaniowych oraz jak sobie z nimi skutecznie radzić?

III.  Jak rozpoznawać rodzaje motywacji do działania i rozwijać kompetencje w angażowaniu siebie i innych na rzecz partnerskiej współpracy?

Spotkanie będzie miało formę warsztatową.

Spotkanie Subregionalne organizowane jest w ramach projektu pn.: Pomorski System Przedsiębiorczości Społecznej. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkanie obowiązują zapisy.

Kontakt:
Barbara Niemiec tel. 58 326 88 12

view szablon artykułu