Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim swoim działaniem obejmują cztery subregiony: południowy, nadwiślański, słupski oraz metropolitarny. Wśród bogatego katalogu usług, OWES przede wszystkim oferują: usługi prawne, marketingowe oraz księgowe. Prowadzą również doradztwo w szerokim zakresie, m. in. formalno-prawne, zawodowe, psychologiczne, biznesowe, personalne. Ofertę OWES uzupełniają specjalistyczne szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Znak Owes Dobra Robora    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmuje subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów - liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot".
Znak OWES Słupsk Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmuje subregion słupski.
Znak Owes Debrzno Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmuje subregion południowy.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

 


 


 

 

O szansach kobiet na rynku pracy. Przed nami V Pomorskie Forum Inicjatyw na rzecz Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Tym razem motywem przewodnim będzie aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet.

Fot. ©Depositphotos/kasto

Już wkrótce, 18 września br. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku po raz piąty odbędzie się Pomorskie Forum Inicjatyw na rzecz Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Hasłem tegorocznego wydarzenia będzie „Znaleźć swoją drogę – pomorskie szanse dla kobiet". Forum jest wspólnym przedsięwzięciem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Gorąco zapraszamy do uczestnictwa, szczególnie osoby na co dzień zajmujące się aktywizacją społeczną i zawodową, przedstawicieli pomorskich instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracodawców, samorządów oraz organizacji pozarządowych.


Powszechnie wiadomo że województwo pomorskie w ostatnich latach może pochwalić się całkiem dobrą sytuacją na rynku pracy. Mamy rekordowo niskie bezrobocie. Nie oznacza to jednak że nie brakuje wyzwań w obszarze integracji i aktywności zawodowej mieszkańców naszego regionu. Jednym z nich jest m.in. dysproporcja w zatrudnieniu pomiędzy kobietami i mężczyznami. W dalszym ciągu na Pomorzu pracuje mniej kobiet niż mężczyzn. W I kwartale 2019 r. wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 15 lat i więcej w województwie pomorskim wynosił 48,5%  i był niższy niż wskaźnik dotyczący mężczyzn, który wyniósł 66,3%. Natomiast udział kobiet wśród bezrobotnych jest wyższy niż mężczyzn i na koniec czerwca 2019 wynosił 63,2%. W urzędach pracy zarejestrowanych jest blisko 26,5 tys. bezrobotnych kobiet, w tym ok. 9 tys. kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, ponad 8,5 tys. kobiet do 30 r. życia i blisko 4,5 tys. powyżej 50 roku życia. Do niewykorzystanych zasobów pracy należą też osoby pozostające w bierności zawodowej, wśród których kobiety stanowią większość, tj. 62,5% (dane za I kwartał 2019 r.). Najważniejszą przyczyną ich bierności jest przechodzenie na emeryturę oraz obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu.

Kobiety są w nieco trudniejszej sytuacji na runku pracy niż mężczyźni. Utrudniona pozycja kobiet w pracy, w dalszym ciągu wynika m.in. z sytuacji społecznej czy funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów.  Niekiedy jest to również negatywny skutek tradycyjnej roli kobiety w rodzinie. Problemem są również niewystarczające ułatwienia w powrocie do pracy po dłużej przerwie np. w związku z urodzeniem dziecka czy brak dogodnych rozwiązań ułatwiających opiekę nad dzieckiem. Ważną kwestią jest ponadto sytuacja na rynku pracy kobiet powyżej 50 lub 60 roku życia.

Podczas forum uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z aktualną sytuacją kobiet na pomorskim rynku pracy. W części dotyczącej prezentacji dobrych praktyk zostaną zaprezentowane ciekawe rozwiązania w obszarze aktywizacji kobiet przygotowane m.in. przez organizacje pozarządowe takie jak: Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz", Stowarzyszenie Waga, Akademia Walki z Rakiem Gdańsk – Fundacja Hospicyjna, Fundacja „Kobiety Wędrowne", Stowarzyszenie „Loko-Motywa". Ponadto dobre praktyki zaprezentują ośrodki pomocy społecznej z Czarnej Dąbrówki i Gdyni.

Szczegółowych informacji dot. forum udzielają:

  • Barbara Niemiec – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. (58) 32 68 812 ,
  • Iwona Szułdrzyńska – Wojewódzki Urząd Pracy, tel. (58) 32 61 830

Dokumenty do pobrania:

Wydarzenie realizowane jest w ramach  zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego wynikającego z Regionalnego Programu Strategicznego "Aktywni Pomorzanie" dotyczącego „Integracji działań regionalnych instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy wychodzenia z bierności zawodowej mieszkańców województwa" oraz projektu Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022 finansowanego ze środków RPO WP 2014-2020 (działanie 6.3.3).

view szablon artykułu