Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim swoim działaniem obejmują cztery subregiony: południowy, nadwiślański, słupski oraz metropolitarny. Wśród bogatego katalogu usług, OWES przede wszystkim oferują: usługi prawne, marketingowe oraz księgowe. Prowadzą również doradztwo w szerokim zakresie, m. in. formalno-prawne, zawodowe, psychologiczne, biznesowe, personalne. Ofertę OWES uzupełniają specjalistyczne szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Znak Owes Dobra Robora    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmuje subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów - liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot".
Znak OWES Słupsk Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmuje subregion słupski.
Znak Owes Debrzno Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmuje subregion południowy.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

 


 


 

 

O zmianach w regulacjach dotyczących Ekonomii Społecznej na kolejnym posiedzeniu Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [ZDJĘCIA, MATERIAŁY]

W majowym posiedzeniu Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej uczestniczyli eksperci z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Na zdjęciu Cezary Miżejewski. Fot. Maciej Kochanowski.

W środę 8 maja 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się kolejne posiedzenie PKRES. Członkowie komitetu mieli m.in. okazję poznać najważniejsze zmiany w kluczowych z punktu widzenia ekonomii społecznej dokumentów na poziomie krajowym i unijnym. Członkowie komitetu określili również priorytetu grup roboczych w roku bieżącym.

W posiedzeniu uczestniczyli eksperci, reprezentujący realizowany przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych projekt pn.: Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej: Cezary Miżejewski oraz Joanna Szymańska.

Spotkanie otworzyła Małgorzata Niemkiewicz - Przewodnicząca Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji ekspertów
z OZRSS dot. zmian w kluczowych regulacjach dotyczących ekonomii społecznej na poziomie krajowym (KPRES, CT9) oraz stan prac nad rozwiązaniami dotyczącymi ES w perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Kluczowy moment dla kształtu ES (lata 2019-2020)

Jesteśmy obecnie w ważnym z punktu widzenia sektora ekonomii społecznej momencie. W styczniu Rząd przyjął zmieniony Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (o zmianach w KPRES przeczytać można na naszej stronie internetowej). Zmianie ulegają Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020 (CT9). Jednocześnie trwają już pierwsze, wstępne prace nad nową perspektywą finansową UE, klaruje się m.in. kształt przyszłego funduszu EFS+. Zapisy w ww. dokumentach de facto zdeterminują kierunki rozwoju oraz kształt ekonomii społecznej w Polsce w najbliższych latach.

Wyzwania dla ekonomii społecznej w okresie 2021-2027

O wszystkich zmianach oraz propozycjach rozwiązań w procedowanych dokumentach opowiedział zgromadzonym Cezary Miżejewski, który wskazał najistotniejsze wyzwania w kontekście przyszłości ekonomii społecznej.

Obecnie takim wyzwaniem są na przykład zmiany na rynku pracy. W Polsce mamy obecnie rekordowo niski poziom bezrobocia, poza tym zaobserwować można w tej dziedzinie spore zróżnicowanie terytorialne. Ponadto wyzwaniem jest konieczność poszukiwania nowych obszarów rozwojowych dla PES. Propozycją odpowiedzi na wskazane wyzwania mogłoby być na przykład poszerzenie grup docelowych ekonomii społecznej o osoby nieaktywne zawodowo. Warto również pomyśleć o osobach niezatrudnionych, żyjących na co dzień w zmarginalizowanych obszarach kraju. Chodzi tutaj m.in. o gminy, miasta, które w ostatnich latach w wyniku różnego rodzaju zmian utraciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Do takich lokalizacji zaliczyć można na przykład byłe miasta wojewódzkie. Rozwiązanie takie widoczne jest również w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku.

W swojej prezentacji C. Miżejewski wskazał najważniejsze wyzwania związane z funkcjonowaniem sektora podmiotów ekonomii społecznej, do których zaliczyć należy: słabą ekonomizację NGO, mała liczbę przedsiębiorstwa społecznych, słaby stan finansowy kapitałowy i kompetencyjny przedsiębiorstw społecznych, niekorzystny stan „starej" ekonomii społecznej (np. spółdzielnie inwalidów) czy słaby stan społecznego oddziaływania ekonomii społecznej. Propozycje na wskazane wyzwania w tym obszarze to m.in.: budowa wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych realizujących usługi społeczne, dywersyfikacja źródeł finansowania i lepsze usługi społeczne, budowa systemu wsparcia dla spółdzielni inwalidów. W tym kontekście kluczowe jest poza tym zróżnicowanie wsparcia dotacyjnego i kapitałowego czy rozbudowa systemu usług doradczych.

Innymi wyzwaniami zaprezentowanymi przez C. Miżejewskiego były takie kwestie jak: krótkoterminowość w finansowaniu usług wsparcia, potrzeba łączenia źródeł finansowania (EFS, Fundusz Pracy, PFRON), potrzeba rozwoju instrumentów zwrotnych, trudności w koordynacji regionalnej i krajowej.

W dalszym ciągu nie jest określone miejsce ekonomii społecznej w nadchodzącym budżecie UE. Następca Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2021-2027 EFS+, określony został w formie 11 celów szczegółowych (dawne priorytety inwestycyjne), skupionych w trzech obszarach: zatrudnienie, edukacja i włączenie społeczne. W projekcie brakuje wyodrębnionego celu szczegółowego dotyczącego gospodarki społecznej. W związku z tym OZRSS zbiera podpisy pod specjalną petycją o wyodrębnienie osobnego celu szczegółowego dotyczącego ekonomii społecznej. Ponadto w związku z omawianymi zmianami, rekomendacje przygotować ma Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej na najbliższym posiedzeniu 30 maja. W ramach projektu SIRES planuje się również organizacje spotkań, konsultacji regionalnych. Jedno z takich spotkań odbędzie się najprawdopodobniej również w województwie pomorskim w terminie 3-4 lipca.

Prezentacja została uzupełniona o informację J. Szymańskiej o dostępnej analizie zmian w KPRES, która została wykonana w ramach realizacji projektu. Analiza dostępna jest pod linkiem: www.nowelizacjakpres.strikingly.com.

Po prezentacji zgromadzeni mieli okazję zadać pytania ekspertom z SIRES. Rozmowy dotyczyły m.in. problematycznych kwestii odprowadzania podatku VAT przez podmioty ekonomii społecznej, które otrzymały dotację z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zmiana ta wynika ze zmian w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020.

Priorytety PKRES oraz sprawy bieżące

W drugiej części, członkowie komitetu zajęli się sprawami bieżącymi. Justyna Rozbicka-Stanisławska zrelacjonowała bieżące wydarzenia z obszaru działalności podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w tym z prac Krajowego Konwentu CIS/KIS oraz z realizacji projektu pn.: Krajowa Sieć Reintegracji, w ramach którego odbył się konkurs na utworzenie Klubów Integracji Społecznej. W ramach wspomnianego konkursu w województwie pomorskim powstaną prawdopodobnie cztery nowe Kluby Integracji Społecznej. Karolina Krzemińska zgłosiła natomiast potrzebę zajęcia się w ramach grup roboczych PKRES tematyką społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. W wyniku ustaleń członków komitetu tematyką tą zajmie się grupa robocza – ekonomizacja. Mariusz Florczyk natomiast zaprezentował zgromadzonym planowany w tym roku festiwal pn. „Ludzie dla Ludzi" w Kartuzach. Organizatorem wydarzenia jest powiat kartuski. Wydarzenie służyć ma prezentacji działalności osób i organizacji pozarządowych działających na co dzień w sferze pożytku publicznego w tym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Ostatnim punktem posiedzenia była praca warsztatowa w grupach tematycznych:

  • Upowszechnianie,
  • Ekonomizacja,
  • System wsparcia,

której celem było zaplanowane działań priorytetowych grup w roku bieżącym. Praca grup roboczych zostanie uszczegółowiona podczas wyjazdowego posiedzenia komitetu.

Materiały do pobrania:

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022".

 

Galeria zdjęć, posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [8.05.2019r.] Fot.: Maciej Kochanowski

view szablon artykułu