Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim swoim działaniem obejmują cztery subregiony: południowy, nadwiślański, słupski oraz metropolitarny. Wśród bogatego katalogu usług, OWES przede wszystkim oferują: usługi prawne, marketingowe oraz księgowe. Prowadzą również doradztwo w szerokim zakresie, m. in. formalno-prawne, zawodowe, psychologiczne, biznesowe, personalne. Ofertę OWES uzupełniają specjalistyczne szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Znak Owes Dobra Robora    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmuje subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów - liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot".
Znak OWES Słupsk Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmuje subregion słupski.
Znak Owes Debrzno Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmuje subregion południowy.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

 


 


 

 

Praca szuka człowieka‼️ Trwa nabór do zespołu ds. analiz, strategii i rozwoju ekonomii społecznej ROPS

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Do 16 maja trwa nabór na stanowisko od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Referacie Koordynacji Polityki Społecznej (zespół ds. analiz, strategii i rozwoju ekonomii społecznej).


Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie prowadzenie działań wynikających z projektu pt.: Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022, który realizowany jest w ramach Działania 06.03. Ekonomia społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w tym przede wszystkim:

1. Monitoring realizacji oraz aktualizacja Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2014-2020, w tym:

 • ewaluacja WPRES 2014-2020, w tym mierzenie poziomu realizacji wskaźników zawartych w programie;
 • opracowywanie raportów z realizacji WPRES 2014-2020;
 • opracowywanie aktualizacji WPRES 2014-2020 w tym opracowanie diagnozy;
 • realizacja badań i analiz wynikających z realizacji WPRES 2014-2020

2. Monitoring sektora Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim, w tym:

 • opracowywanie raportów dot. agregowania działalności OWES i sieci regionalnych;
 • opracowywanie raportów dot. ciągłości procesu reintegracyjnego oraz rozwoju współpracy;
 • monitoring stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w regionie;
 • aktualizacja mapy zasobów i potrzeb rozwoju Ekonomii Społecznej w regionie.

3. Promocja Ekonomii Społecznej w regionie, w tym:

 • praca przy przygotowaniu/zlecaniu filmów promocyjnych, spotów dot. Ekonomii Społecznej
  w tym dot. promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej;
 • współpraca przy organizacji Targów Ekonomii Społecznej;
 • dbanie o pozytywny wizerunek sektora Ekonomii Społecznej w regionie m.in. poprzez organizację konferencji, warsztatów, seminariów;
 • współpraca przy organizacji konkursów z obszaru promocji Ekonomii Społecznej.
 • Prowadzenie zakładki Ekonomia Społeczna w ramach strony internetowej www.rops.pomorskie.eu;
 • rozwój katalogu/wyszukiwarki produktów i usług Ekonomii Społecznej w ramach strony internetowej www.rops.pomorskie.eu;
 • udział w wydarzeniach o charakterze regionalnym i krajowym dot. Ekonomii Społecznej.

Wymagania niezbędne dot. kandydatów na ww. stanowisko:

 • wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych,
 • min. 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o samorządzie województwa,
 • znajomość zagadnień związanych z ekonomia społeczną w tym m. in: znajomość następujących dokumentów: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku oraz Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014 2020,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w sektorze ekonomii społecznej lub w organizacjach pozarządowych,
 • znajomość zagadnień w zakresie realizacji i wdrażania projektów w ramach RPO WP 2014-2020.

Inne informacje

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018.917 z póżn.zm) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2018.1260), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby niepełnosprawne) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 35/19" w terminie do dnia 16 maja 2019 r. do godz. 15:45. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.bip.pomorskie.eu pod adresem http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,400.html oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w kwietniu 2019 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 

OGŁOSZENIE NA STRONIE BIP UMWP

view szablon artykułu