Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim swoim działaniem obejmują cztery subregiony: południowy, nadwiślański, słupski oraz metropolitarny. Wśród bogatego katalogu usług, OWES przede wszystkim oferują: usługi prawne, marketingowe oraz księgowe. Prowadzą również doradztwo w szerokim zakresie, m. in. formalno-prawne, zawodowe, psychologiczne, biznesowe, personalne. Ofertę OWES uzupełniają specjalistyczne szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Znak Owes Dobra Robora    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmuje subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów - liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot".
Znak OWES Słupsk Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmuje subregion słupski.
Znak Owes Debrzno Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmuje subregion południowy.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

 


 


 

 

W subregionie nadwiślańskim powstanie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Fot. Aleksander Olszak

Wsparcie indywidualne i grupowe otrzyma 209 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z czterech powiatów. Powstanie ponad sto nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpocznie działalność już wkrótce. Wartość projektu to ponad 12 mln

Umowę na dofinansowanie utworzenia Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 28 marca 2019 r. podpisali marszałkowie Wiesław Byczkowski i Józef Sarnowski oraz prezes Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego, które będzie realizować projekt.

 

Brakujący element układanki

Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej to bardzo ważne ogniowo systemu, którego celem jest zarówno aktywizacja społeczna, jak i wzrost zatrudnienia. Obecnie w województwie pomorskim działają trzy takie ośrodki. – Wsparcie realizowane jest w trzech subregionach. Dziś dołączamy ostatni, brakujący element tej układanki. Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie działać w czterech powiatach: malborskim, kwidzyńskim, sztumskim oraz starogardzkim – powiedział Marcin Fuchs, zastępca dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wsparcie dla zagrożonych

Ze wsparcia udzielanego w ośrodkach korzystają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Mogą otrzymać indywidualne wsparcie. Uczestnicy otrzymają pomoc doradczą w rejestracji przedsiębiorstw społecznych, w zdobywaniu wiedzy z zakresu doradztwa biznesowego z zakresu sprzedaży, współpracy z biznesem oraz marketingu i wielu specjalistycznym tematom związanym bezpośrednio ze specyfiką przedsiębiorstwa. – Na Powiślu program obejmie co najmniej 209 osób. Projekt zakłada utworzenie 34 nowych podmiotów społecznych i 126 stanowisk pracy – wyliczał Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Organizowane będą również wyjazdy studyjne i fora biznesowe. Nadwiślański Ośrodek rozpocznie działalność już niedługo. – To ważna data dla regionu. W dalszym ciągu mamy wysokie bezrobocie. Działalność ośrodka niewątpliwie pomorze mieszkańcom – podkreślił Józef Sarnowski, członek zarządu województwa pomorskiego. – Jestem też przekonany, że Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne i jego doskonały zespół bardzo dobrze poradzi sobie z tym, nie ukrywajmy, trudnym zadaniem jakim jest ekonomia społeczna– dodał.  

 

Unijne dofinansowanie

Łączna wartość projektu to ponad 12 mln zł. Z tej kwoty prawie 11 mln zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku. – W ten sposób w całym województwie wsparciem objętych zostanie ponad 1800 osób i powstanie około 640 miejsc pracy – podsumował wicemarszałek Byczkowski.

 
view szablon artykułu