Skład Rady

Fot. ©Depositphotos/Khakimulli

Marszałek Województwa Pomorskiego Zarządzeniem Nr 21/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku powołał Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego w następującym składzie:

Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego:
Małgorzata Szady

Przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego:
Marcin Fuchs – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Bartosz Kozicki- Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego,
Andrzej Kowalczys – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
Adam Krawiec –Departament Edukacji i Sportu,
Adam Mikołajczyk – Departament Rozwoju Gospodarczego,
Martyna Sawicka – Departament Programów Regionalnych;

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego:
Maria Pawłowska,
Piotr Wittbrodt;

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Urszula Zalewska – Fundacja Nadaktywni,
Marek Olechnowicz – Stowarzyszenie „Podaj Rękę"
Justyna Zblewska – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i okolic,
Piotr Stec – Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego,
Joanna Jakubowska – Aeroklub Gdański,
Magdalena Pipka – Stowarzyszenie EDUQ,
Jerzy Boczoń – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,
Artur Rajkowski – Fundacja Pokolenia,
Katarzyna Witkowska – Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy".

Do pobrania:
Zarządzenie Marszałka Województwa Pomorskiego Nr 21/16

view szablon artykułu

Wybory do Pomorskiej Rady Działalność Pożytku Publicznego 2016

Fot. ©Depositphotos/tomloel

Marszałek województwa pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Marszałek województwa pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Instrukcja głosowania:

1. Głosowanie odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr 382/134/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2. Do głosowania na kandydatów na członków Rady uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

3. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania kandydata na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego" (załącznik dostępny w plikach do pobrania) oraz złożenie oryginału formularza w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

  1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać";
  2. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu:
    Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać".

4. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego kandydataz każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW (załącznik dostępny w plikach do pobrania), czyli łącznie może oddać głos na maksymalnie 9 kandydatów. Niemniej jednak organizacja nie jest zobligowana do oddania wszystkich 9 głosów.

5. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 9 maja 2016 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 24 maja 2016 r. (włącznie).

6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Głosy złożone po upływie terminu głosowania nie będą brane pod uwagę.


7. W ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu głosowania Komisja dokona weryfikacji formalnej oddanych głosów i ich przeliczenia, na podstawie czego sporządzi listę rankingową kandydatów, która zostanie zaprezentowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie oraz na stronie www.pomorskie.eu, www.rops.pomorskie.eu, www.ngo.pl

8. Lista rankingowa zostanie równocześnie przekazana Marszałkowi, który następnie w drodze zarządzenia powoła Radę.

Informujemy, że Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys, tel. (58) 3268 890, email: a.kowalczys@pomorskie.eu.

Informacji udziela: Magdalena Witkowska, tel. (58) 32 68 897, email: m.witkowska@pomorskie.eu

pliki do pobrania:

kandydaci obszar 1
kandydaci obszar 2
kandydaci obszar 3
kandydaci obszar 4
kandydaci obszar 5
kandydaci obszar 6
kandydaci obszar 7
kandydaci obszar 8
kandydaci obszar 9

lista kandydatów odrzuconych

lista kandydatów oba obszary
lista zbiorowa kandydatów
protokół z posiedzenia komisji 04.05.2016r.
Zał. 4 do Trybu_Karta do głosowania na członka Rady

view szablon artykułu