Środki na wsparcie dla placówek całodobowych w związku z epidemią COVID-19. Rusza projekt Pomorskie S.O.S

Grafika poglądowa: Autor M.Kochanowski
Grafika: Autor M.Kochanowski

Województwo Pomorskie uruchamia specjalny instrument wsparcia w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia będą pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjów. Dodatkowe środki przekazane zostaną instytucjom świadczącym na co dzień wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale chorym oraz w podeszłym wieku w formie grantów. Wszystko możliwe będzie dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Za organizację naboru na granty odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Szczegóły poniżej.

Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w całodobowych placówkach

Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczyć będzie można przede wszystkim na  poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników instytucji całodobowego pobytu pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku. Mowa tutaj o pracownikach, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnie ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. W ramach grantu możliwe będzie zatem doposażenie placówek m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Wysokość grantu zależy od liczby podopiecznych. W praktyce, uczestniczące w naborze placówki liczyć mogą na grant w wysokości nawet 200 tys. zł!

Maksymalna kwota grantu uzależniona jest od liczby osób korzystających z opieki całodobowej świadczonej przez grantobiorcę (dom pomocy społecznej / zakład opiekuńczo-leczniczy / zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy / hospicjum) w dniu sporządzenia Wniosku wg następującego założenia: liczba podopiecznych / pensjonariuszy / pacjentów x 1200 zł (przykład: w dniu sporządzenia wniosku w domu pomocy społecznej przebywają 183 osoby objęte opieką: 183 x 1200 zł = 219 600 zł maksymalna kwota Grantu wynosi 219 600 zł).

Dla kogo granty?

Pomorskie S.O.S to możliwość  ubiegania się o granty dla następujących podmiotów:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne,
  • przedsiębiorcy (osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną),
    - prowadzące na terenie województwa pomorskiego domy pomocy społecznej,
    - tworzącena terenie województwa pomorskiego (jak również posiadające w utworzonych przez siebie strukturach): zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne,

posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek.

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Nabór wniosków jest naborem otwartym. Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców w walce z epidemią wirusa COVID-19.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy. Tak wypełniony Wniosek należy złożyć zeskanowany przez ePUAP lub w, przypadku braku takiej możliwości, w formie papierowej.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt.  „Pomorskie S.O.S"

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj.
w dni robocze od 7:45 do 15:45.

Termin składania wniosków

  • dla organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych - od dnia ogłoszenia naboru do 30.11.2020 r.
  • dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów - od 15.05.2020 do 30.11.2020 r.

Szczegółowych informacji dot. naboru wniosków udziela: Kinga Myrcik – Kierownik referatu ds. koordynacji polityki społecznej tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu

Bieżące informacje dot. projektu dostępne na stronie internetowej:
https://rops.pomorskie.eu/pomorskie-s.o.s

Załączniki do pobrania

Projekt „Pomorskie S.O.S". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

view szablon artykułu

Opis projektu

Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy realizuje projekt p.n. Pomorskie S.O.S."  służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy i obsługi 82 podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, tzn. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2021 r. W ramach projektu udzielane są granty podmiotom prowadzącym i tworzącym domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne. Granty te dedykowane są zapewnieniu środków ochrony indywidualnej pracownikom ww. podmiotów, środków oraz sprzętu do dezynfekcji, wyposażenia izolatek, jak również usług dekontaminacji pomieszczeń, niezbędnych do odkażenia i zniwelowania skutków wywołanych przez obecność wirusa COVID-19.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych i poprawa bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Wartość projektu wynosi: 10 283 126,28 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 740 657,33

Pomoc dla ośrodka w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa w ramach Pomorskie S.O.S podpisana!

Sprzęt do wyposażenia izolatek, środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny (m.in. EKG), sprzęt do dezynfekcji to niektóre z materiałów jakie otrzyma ośrodek w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa na dofinansowanie grantu w ramach "Pomorskie S.O.S" podpisana. Dofinansowanie wyniesie 84 tys. zł.

Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19 [Pomorskie S.O.S]

Powiat Lęborski złożył wniosek o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S".