Konsultacje społeczne. Projekty Wojewódzkich Programów 2021-2030 dotyczących profilaktyki uzależnień [RAPORT]

Grafika poglądowa. Przedstawia aulę pełną publiczności oraz napis
Grafika poglądowa. Przedstawia aulę pełną publiczności oraz napis "konsultacje społeczne. raport".

Dobiegły końca konsultacje społeczne projektów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021–2030.

 

Konsultacje Społeczne

W dniu 6 maja 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 446/248/21 przyjął projekty Wojewódzkiego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021–2030 i skierował je do konsultacji społecznych. Celem konsultacji było zaprezentowanie projektów Programów mieszkańcom województwa pomorskiego oraz podmiotom wymienionym w ustawie o samorządzie województwa i podmiotom działającym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących treści zawartych w opracowanych dokumentach. Projekty Programów zostały poddane konsultacjom społecznym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz.U. 2020 nr poz.1668 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 Nr 64 poz. 1876 z późn. zm.). Konsultacje społeczne trwały od 7 do 16 maja b.r. - łącznie 10 dni. Ogłoszenie
o konsultacjach zostało umieszczone w BIP oraz na stronie i profilu Facebook ROPS. Projekty Programów zostały przekazane do zaopiniowania Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Pomorskiej Radzie Pożytku Publicznego i Pomorskiej Radzie do Spraw Polityki Senioralnej.

Raport

W okresie trwania procesu konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi do projektów Programów.

 
view szablon artykułu