Reagowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w sytuacjach trudnych [SZKOLENIE]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia uściski dłoni.
Fot. pixabay.com

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Reagowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w sytuacjach trudnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września.

 

Oferta szkolenia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniu pt. "Reagowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w sytuacjach trudnych – przemoc, dyskryminacja, nadużycia, mobbing, przymus leczenia, uczestnictwo w terapii".

 

Zakres szkolenia:

 • budowanie autorytetu ZI
 • siła, władza, autorytet, przywództwo
 • rola lidera i autorytetu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
 • praca z jednostką: poziomy funkcjonowania człowieka wg. Roberta Dilta, typy komunikacyjne ludzi, Dialog Motywujący w pracy z jednostką
 • praca z grupą: moderacja wizualna, macierz standsfordzka
 • specyficzne aspekty pracy ZI: jak dbać o równe traktowanie, przymus leczenia, uczestnictwo w terapii etc

 

Terminarz, miejsce, udział

Terminy szkoleń:

 • 14-16 IX
 • 16-18 IX
 • 21-23 IX
 • 23-25 IX

Szkolenia odbędą się w wybranym hotelu na terenie województwa pomorskiego.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty związane z dojazdem.

Każde szkolenie obejmuje łącznie 24 godziny dydaktyczne i prowadzone jest przez dwóch trenerów, obecność w szkoleniu poświadczona zostanie certyfikatem.

 

Bezpieczny pobyt

Szkolenia odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego (uczestnikom zapewnione zostaną pokoje 1-osobowe oraz zachowana zostanie bezpieczna odległość pomiędzy uczestnikami zarówno w sali warsztatowej, jak i podczas posiłków, uczestnicy mają obowiązek dostosowania się do zasad sanitarnych, w tym określonych przez obiekt, w którym odbędzie się szkolenie).

 

Zapisy

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: b.perez@pomorskie.eu w terminie do 4 września b.r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, pełnioną funkcję w zespole oraz reprezentowaną instytucję pracy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres email: info@pomorskie.eu;  tel. 58 326 85 72.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email:  iod@pomorskie.eu  lub telefonicznie 58 32 62 518 i pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z uczestnictwem w szkoleniu Reagowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w sytuacjach trudnych – przemoc, dyskryminacja, nadużycia, mobbing, przymus leczenia, uczestnictwo w terapii.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 •  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
view szablon artykułu