Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 przyjęty! [INFORMACJA]

Grafika przedstawia napis: Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika przedstawia napis: Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030. Autor: Marcin Mielewczyk

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął w dniu 19 października 2021 r. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

 

Raport z konsultacji

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 19 października 2021 r. Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

W dniu 20 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 713/268/21 przyjął projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 i skierował projekt do konsultacji społecznych. Celem konsultacji było zaprezentowanie projektu Programu mieszkańcom województwa pomorskiego, podmiotom wymienionym w ustawie o samorządzie województwa i podmiotom działającym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących treści zawartych w opracowanym dokumencie.

Projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz.1668 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 1876 z późn. zm.).

Konsultacje społeczne trwały od 21 do 30 lipca 2021 r. (łącznie 10 dni). Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone w BIP oraz na stronie i profilu Facebook ROPS.

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i Pomorskiej Radzie ds. Polityki Senioralnej.

W Raporcie syntetycznie przestawiono przebieg konsultacji projektu Programu.

Przyjęcie Programu

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął w dniu 19 października 2021 r. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 to dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który ma być narzędziem aktywnego, racjonalnego realizowania polityki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, służącym pomorskim samorządom wszystkich szczebli.

Program został opracowany we współpracy z Zespołem Monitorującym Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznych na Terenie Województwa Pomorskiego, powołanym w 2002 roku na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Wojewodą Pomorskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, Prezesami Sądów Okręgowych w Gdańsku i Słupsku. Dokument powstał jako kontynuacja poprzedniego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013–2020.

Główne cele programu to:

  1. zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  2. zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  3. zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
  4. zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Dokument został przekazany do konsultacji społecznych, w tym Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pomorskiej Radzie ds. Polityki Senioralnej.

Do pobrania

view szablon artykułu