Regionlany Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego opracowuje, aktualizuje i realizuje strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej będącą integralną częścią strategii rozwoju województwa. Ponadto ROPS  rozpoznaje przyczyny ubóstwa oraz opracowuje regionalne programy pomocy społecznej wspierające samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska.

Do zadań ROPS należy również realizacja projektów unijnych w ramach integracji społecznej.