Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza  zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami)

 

do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".

 

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 14 sierpnia do 14 września 2017 roku za pomocą formularza w wersji Word (plik w załączeniu)

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres emailowy: m.witkowska@pomorskie.eu w terminie do 14 września br.

Jednocześnie informujemy, że planowane są spotkania konsultacyjne

Szczegóły w załączeniu.

Pliki do pobrania:
1.    Projekt "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".
2.    Formularz konsultacyjny
3.    Informacje o konsultacjach

view szablon artykułu

Srebrne Drzewka rozdane!

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zostały wręczone w dniu 17 listopada 2017 roku podczas Konferencji pt.: „Rozwój ekonomii społecznej w województwie pomorskim w kontekście zmian w pomocy i integracji społecznej", organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 6.1.2. "Aktywizacja społeczno - zawodowa" oraz o spotkaniu informacyjnym w tym zakresie.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno - zawodowa.

II nabór do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”

Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia