Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego
Magdalena Witkowska

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

22 maja br. Zarząd Województwa Pomorskiego przedłożył Sejmikowi Województwa Pomorskiego Uchwałę nr 508/233/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozdania za rok 2016 z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
 

Załączniki:
1. Uchwała nr 508/233/17
2. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
3. Załącznik Nr 1 do sprawozdania
4. Załącznik Nr 2 do sprawozdania

view szablon artykułu

Srebrne Drzewka rozdane!

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zostały wręczone w dniu 17 listopada 2017 roku podczas Konferencji pt.: „Rozwój ekonomii społecznej w województwie pomorskim w kontekście zmian w pomocy i integracji społecznej", organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 6.1.2. "Aktywizacja społeczno - zawodowa" oraz o spotkaniu informacyjnym w tym zakresie.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno - zawodowa.

II nabór do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”

Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia