Dołącz do nas! Trwa nabór do referatu Biuro ds. współpracy z NGO [OGŁOSZENIE]

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Do 3 września można składać swoje aplikacje w ramach naboru na wolne stanowisko pracy od podinspektora do głównego specjalisty w referacie biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

Do zadań na osoby na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych a także wspierania organizacji pozarządowych:

 • przygotowanie procedury konkursowej, ogłoszenie konkursu, powołanie komisji konkursowej, przyjmowanie ofert,
 • przygotowanie ofert i materiałów dla komisji konkursowej, opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie konkursu na platformie Witkac.pl
 • przygotowanie dokumentacji dot. rozstrzygnięcia konkursów, podpisanie umów z oferentami
 • rozliczanie, kontrola merytoryczna i finansowa zlecanych zadań.

2. Współdziałanie z ciałami doradczo – opiniującymi, powstającymi przy marszałku województwa, składającymi się z reprezentantów organizacji pozarządowych, w tym:

 • przygotowywanie posiedzeń w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, przygotowywanie protokołów ze spotkań, bieżąca komunikacja z ciałami doradczymi
 • moderowanie spotkań,
 • zbieranie, opracowywanie, konsultowanie materiałów na potrzeby działalności merytorycznej ciał doradczych.

3.Opracowanie mechanizmu wymiany usług między samorządem, a organizacjami pozarządowymi, w tym:

 • organizowanie, moderowanie lub prowadzenie spotkań i warsztatów,
 • udział w wypracowywaniu, gromadzeniu i rozpowszechnianiu informacji na temat wymiany usług między samorządem a organizacjami pozarządowymi
 • stworzenie interaktywnego katalogu ngo świadczących usługi publiczne,

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • min. roczny staż pracy w administracji publicznej lub w organizacjach pozarządowych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o pomocy społecznej,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
 • znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • preferowane wykształcenie w obszarze nauk społecznych,

 

Szczegółowe informacje dot. naboru dostępne na stronie BIP UMWP

view szablon artykułu