Aktywizacja społeczno-zawodowa osób najbardziej oddalonych od rynku pracy

Spotkanie subregionalne 5 czerwca br. fot. Barbara Niemiec

Na przełomie maja i czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował kolejny cykl Spotkań Subregionalnych. Tematyką spotkań była „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, w tym osób zadłużonych."

 

W spotkaniach wzięło udział 75 osób z województwa pomorskiego  – przedstawicieli OPS, PUP, CIS, OWES, NGO, PES.

Podczas spotkań przedstawione zostały metody pracy, mające na celu skuteczną aktywizację społeczno-zawodową osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, w tym głównie osób zadłużonych (diagnoza problemów, analiza kryzysu, propozycje wsparcia i aktywizacji, innowacyjne metody pracy, realne możliwości wyjścia z zadłużenia, podjęcie zatrudnienia, współpraca różnych instytucji); etapy metodycznego postępowania w procesie pracy socjalnej – ujęcie dynamiczne wraz z propozycją narzędzi.

Była to również możliwość do spotkania, wymiany doświadczeń, podzielenia się dobrymi praktykami.

Spotkanie były realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 06. Integracja - Działanie 06.03. Ekonomia społeczna - Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej. Zadanie 3: Inicjowanie współpracy JSPS, IRP, PES i OWES na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dziękujemy za udział w spotkaniach oraz za możliwość organizacji spotkań w powiatach.

 

view szablon artykułu