O ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Zadania:

 1. opracowuje, aktualizuje i realizuje strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa;
 2. rozpoznaje przyczyny ubóstwa oraz opracowuje regionalne programy pomocy społecznej wspierające samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;
 3. realizuje zadania województwa w zakresie pomocy społecznej i integracji społecznej;
 4. diagnozuje i monitoruje wybrane problemy społeczne w regionie;
 5. sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej z obszaru województwa, uwzględniającej kwestie i problemy społeczne wynikające z przyjętej strategii;
 6. organizuje kształcenie i szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej;
 7. prowadzi obsługę regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych;
 8. realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami;
 9. koordynuje działania na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie;
 10. przygotowuje i realizuje wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 11. wykonuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii;
 12. realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie, w tym:
  a) prowadzi interwencyjne ośrodki preadopcyjne i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
  b) opracowuje programy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej , będące integralną częścią strategii rozwoju województwa,
  c) sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazuje je właściwemu wojewodzie,
  d) organizuje i prowadzi ośrodki adopcyjne;
 13. realizuje projekty unijne w ramach integracji społecznej;
 14. koordynuje działania departamentów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wykonującymi działalność pożytku publicznego;
 15. opracowuje projekt wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wykonującymi działalność pożytku publicznego;
 16. opracowuje projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wykonującymi działalność pożytku publicznego;
 17. prowadzi działania na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz koordynuje działania w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych.”.

 


 

Struktura organizacyjna ROPS

schemat organizacyjny ROPS