Dołącz do nas! Trwa nabór na wolne stanowisko pracy w zespole ds. analiz, strategii i ekonomii społecznej [OGŁOSZENIE]

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Interesujesz się ekonomią społeczną, posiadasz umiejętności prowadzenia badań i analiz społecznych oraz potrafisz w zrozumiały sposób konstruować wypowiedzi ustne i pisemne? Weź udział w naborze od podinspektora do głównego specjalisty w referacie koordynacji polityki społecznej(zespół ds. analiz, strategii i rozwoju ekonomii społecznej) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Termin złożenia ofert upływa 28 października.


Stanowisko pracy, na które trwa obecnie nabór na częścią realizowanego przez nas projektu pn.: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022.", który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Więcej o projekcie przeczytać można na stronie: https://rops.pomorskie.eu/projekt-na-lata-2019-2022.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o samorządzie województwa;
 • znajomość zagadnień związanych z Ekonomia Społeczną w tym m. in: znajomość następujących dokumentów:
  - Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku,
  - Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020.
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa;
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole;
 • znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie na kierunku socjologia;
 • doświadczenie w przygotowywaniu diagnoz, raportów lub innych dokumentów analityczno-diagnostycznych;
 • znajomość zagadnień w zakresie przygotowywania dokumentów strategicznych na poziomie gminy, powiatu lub województwa.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • monitoring realizacji oraz aktualizacja Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2014-2020, w tym: ewaluacja WPRES 2014-2020, w tym mierzenie poziomu realizacji wskaźników zawartych;
 • monitoring sektora Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim, w tym: opracowywanie raportów dot. agregowania działalności OWES i sieci regionalnych, opracowywanie raportów dot. ciągłości procesu reintegracyjnego oraz rozwoju współpracy, monitoring stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień;
 • publicznych w regionie, aktualizacja mapy zasobów i potrzeb rozwoju Ekonomii Społecznej w regionie;
 • promocja Ekonomii Społecznej w regionie, w tym: dbanie o pozytywny wizerunek sektora Ekonomii Społecznej w regionie m.in. poprzez organizację konferencji, warsztatów, seminariów;
 • współpraca przy organizacji konkursów z obszaru promocji Ekonomii Społecznej;
 • prowadzenie zakładki Ekonomia Społeczna w ramach strony internetowej www.rops.pomorskie.eu;
 • rozwój katalogu/wyszukiwarki produktów i usług Ekonomii Społecznej w ramach strony internetowej www.rops.pomorskie.eu;
 • udział w wydarzeniach o charakterze regionalnym i krajowym dot. Ekonomii Społecznej.

 

Więcej informacji na stronie BIP UMWP

view szablon artykułu